ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

agiosminas

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Διαχειριστική Επιτροπή της Ιεράς Μονής Αγίου Μηνά Νεοχωρίου προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία δια ενσφράγιστων προσφορών, για τη μίσθωση επί τετραετίας αγροκτήματος ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής που βρίσκεται στη θέση “ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ“ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ επιφάνειας περίπου 20 στρεμμάτων για την καλλιέργεια – εκμετάλλευση των μαστιχόδεντρων που βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας

Η σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής καθώς και οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας εγκρίθηκαν από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση του της 22-03-2023.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

1) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29-04-2023 ημέρα Σάββατο και από ώρας 10.30 πμ. έως ώρας 11.30 πμ. ενώπιων της Διαχειριστικής Επιτροπής σε αίθουσα της Ιεράς Μονής. Σε περίπτωση κατά την οποία ἡ δημοπρασία αποβεί άγονος, εν συνόλω ή εν μέρει, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα από ώρας 11.30 π.μ. έως 12:30 μμ. στον ίδιο χώρο. Παράταση του χρόνου λήξεως του διαγωνισμού επιτρέπεται εφ όσον συνεχίζονται οι προσφορές. Κατόπιν λήξεως του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

2) Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού επαφίεται στην ελεύθερη κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής η οποία εκφέρει τη γνώμη της για το σύμφορο ή όχι της προσφοράς του πλειοδότη και προτείνει την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό εντός 15 ημερών από την διενέργεια του διαγωνισμού.

3) Ἡ δημοσίευση της δημοπρασίας και των όρων αυτής περιληπτικώς, θα γίνει :α) στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, β) στον πίνακα ανακοινώσεων της Ιεράς Μονής, γ) Στο Κοινοτικό κατάστημα Νεοχωρίου και Θυμιανών καθώς και στα καταστήματα ( μίνι μάρκετ, καφέ ,εστιατόρια) των χωριών.

4) Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσφέρει ως εγγύηση το ποσό των 125,00€ (εκατόν είκοσι πέντε ευρώ). Το ποσό της εγγύησης κατατίθεται πριν την έναρξη του διαγωνισμού στον Ταμία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, τοις μετρητοίς ή με κατάθεση εγγυητικής επιστολής τρίμηνης διάρκειας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή με κατάθεση τραπεζικής επιταγής που έχει εκδοθεί στο όνομα του Ιερού Ναού.

5) Η εγγυητική επιστολή πρέπει να εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ 2,3,4 του άνω Κανονισμού. Η εγγυητική επιστολή ή τα μετρητά επιστρέφονται στο τέλος του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες εκτός από τον πλειοδότη στον οποίο επιστρέφεται κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ή κατόπιν της μη εγκρίσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

6) Οι προσφορές δίνονται γραπτώς σε σφραγισμένο φάκελο.

7) Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 1500,00 ευρώ ετησίως ( χιλίων πεντακοσίων ευρώ). Προσφορές μικρότερες του ελαχίστου ορίου δεν γίνονται δεκτές. Μετά την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων υπογράφει δίπλα στο ποσό που καταγράφεται στην κατάσταση προσφορών η οποία συμπληρώνεται από Μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

8) Προσφορές για λογαριασμό άλλου για να γίνονται δεκτές πρέπει να παραδίδεται από τον εμφανιζόμενο στα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής σχετική πληρεξουσιότης-εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ειδάλλως θεωρείται αμαχητί ο συμμετέχων ως πλειοδότης ατομικώς για τον εαυτό του. Για τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες το πληρεξούσιο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο.

9) Σε περίπτωση άρνησης του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό διεξαγωγής της δημοπρασίας, ή το μισθωτήριο συμβόλαιο, ή σε άρνηση του να προσκομίσει εγγύηση καλή εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ του Ι. Ναού, το δε ακίνητο επαναδημοπρατείται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη εντός 20 ημερών από της διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού ή από της λήξης της προθεσμίας υπογραφής του μισθωτηρίου στον οποίο δεν έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής, επιφυλασσόμενου του δικαιώματος του Ι. Ναού να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημιάς. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να καλέσει τον δεύτερο πλειοδότη για την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου με την τιμή της προσφοράς του προκειμένου να μη χάνεται χρόνος μίσθωσης.

10) Η μίσθωση θα είναι τετραετής: θα αρχίσει με την υπογραφή του ιδ. συμφωνητικού μίσθωσης, η οποία θα γίνει εντός 15 ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος, και θα λήξει την αντίστοιχη ημεροχρονολογία του έτους 2027.

11) Με την υπογραφή του μισθωτηρίου παραδίδεται η χρήση του μισθίου και αρχίζει η υποχρέωση προς καταβολή του μισθώματος και η υποχρέωση τήρησης των λοιπών όρων της μίσθωσης.

12) Όλοι οι όροι της μισθωτικής σύμβασης είναι ουσιώδεις, η δε μη τήρηση έστω και ενός από αυτούς δημιουργεί νόμιμο λόγο αποβολής του μισθωτή. Σε αυτή την περίπτωση καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης και ο μισθωτής αποβάλλεται από το μίσθιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

13) Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του μισθώματος σε περίπτωση μη χρήσης του μισθίου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ετησίως.

14) Τον τελευταίο πλειοδότη - ενοικιαστή, βαρύνουν μονομερώς κάθε επιβάρυνση επί του ενοικίου (μηνιαίου μισθώματος), καθώς και κάθε φόρος ή τέλος που κατά συναλλακτικά ήθη καταβάλλονται από τους μισθωτές,εκτός από τον ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα πληρώνεται από τον εκμισθωτή.

15) Η Ιερά Μονή δεν φέρει καμία απολύτως υποχρέωση για οποιεσδήποτε δαπάνες ούτε ευθύνεται για την πραγματική η νομική κατάσταση του μισθίου απέναντι στον μισθωτή καθώς θεωρείται ότι ο μισθωτής έλαβε γνώση της πραγματικής και νομικής του κατάστασης και επιβεβαιώνει την γνώση του με την υπογραφή του μισθωτηρίου και δεν δικαιούται γι αυτή την αιτία να καταγγείλει την μίσθωση ή να απαιτήσει μείωση του μισθώματος.

16) Ὁ εκμισθωτής υποχρεούται να καλλιεργεί το μίσθιο να καθαρίζει και να κλαδεύει τα δένδρα κατά τη συνήθη τάξη και συνήθεια και να διατηρεί το αγροτεμάχιο σε καλή κατάσταση.

17) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ἡ υπεκμίσθωσή του. Η μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του μισθίου με ή άνευ ανταλλάγματος δεν επιτρέπεται.

18) Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για αγροτική καλλιέργεια. Απαγορεύεται η μετατροπή της χρήσης του

19) Κάθε άλλη περίπτωση πού ήθελε προκύψει και δεν αναφέρεται στην παρούσα, ρυθμίζεται σύμφωνα με τον Αστικο Κώδικα για τις αγρομισθώσεις και τον άνω κανονισμό, ενώ κάθε διαφορά θα επιλύεται κατά νόμο εφόσον δεν αναφέρεται στους όρους του συμβολαίου ενοικίασης.

20) Μετά την λήξη της μίσθωσης υποχρεούται να εκκενώσει και να παραδώσει το μίσθιο αμέσως και απροφάσιστος αλλιώς υπόκειται σε έξωση. Απαγορεύεται η σιωπηρή παράταση της μίσθωσης ή η αναμίσθωση.

21) Το μίσθωμα θα αυξάνεται σε ποσοστό 3% (τρία επί τοις εκατό) ετησίως.

22) Το μίσθωμα δεν υπόκειται σε μείωση για βλάβη από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία επερχομένης από της κατακυρώσεως της δημοπρασίας και ότι το μίσθωμα είναι της τελείας αρεσκείας του

23) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν έχουν άπαντες όσοι τηρήσουν τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση όμοιας προσφοράς θα προηγήται όποιος είναι δημότης της Δ.Ε. Αγίου Μηνά Χίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΛΕΩΔΗΣ


Εκτύπωση   Email