Δευτέρα
26 Οκτωβρίου

Δημητρίου μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου

Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον 

(Φ.Ε.Κ. 1451Β/21.6.2013)

Κανονισμός

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς

Γραμματεὺς-Λογιστής: κ. Γεώργιος Ταναΐνης

Ταμίας: κ. Δημήτριος Μαζωνάκης

Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: Πεντήκοντα τέσσερα (ἀρ.54).

 

Γεύματα Ἀγάπης

Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Νικόλαος Μακρής ως καί 100 εθελοντές.

Καθημερινῶς σιτίζονται 700 άτομα

 

Ἰματιοθήκη Ἀγάπης

 Ὑπεύθυνοι: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς καί Πρεσβ. Μιχαήλ Ζευγιός.

Διατίθενται ἐτησίως ἂνω τῶν 10.000 δεμάτων εἰς ἐνδεεῖς, πολυτέκνους, σεισμοπλήκτους, πρόσφυγας κ.λπ.

 

Ἐκκλησιαστικὴ Στέγη

Φιλοξενοῦνται παιδιὰ μὲ εἰδικὰς ἀνάγκας. Τηλ.: 22710-26.550.

 

Κατ' οίκον Εκκλησία

Οἰκονομική ἐνίσχυσις οἰκογενειῶν με 3ον τέκνον εἰς την ἡρωϊκήν νῆσον τῶν Ψαρῶν.

Συνάντησεις -Δῶρα εἰς πολυτέκνους (παραμονή Πρωτοχρονιᾶς -Ἐορτή Ἁγίου Μάρκου)

 

Διακονία ἀσθενῶν

Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. κ. Χριστόφορος Γουρλῆς.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐν συνεργασίᾳ μετά 22 ἐθελοντῶν Ἰατρῶν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου ὡς καὶ τοῦ Ὀδοντιατρικοῦ Συλλόγου Χίου παρέχει ἰατρικάς ὑπηρεσίας εἰς ἀπόρους άνασφαλίστους άσθενεῖς. Ἐπίσης συνεργάζεται καί ἀμοίβει ἰατρόν διά τήν κάλυψιν τῶν ἐφημεριακῶν κενῶν εἰς τά ἰατρεῖα περιοχῆς Ἀμανῆς. Διανομή φαρμακευτικοῦ καί ὑγιειονομικοῦ ὑλικοῦ. Αἱμοδοσίαι.

 

Τράπεζαι Αίματος

1) Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασᾶς

2) Ἱερός Ναός Γεν. Θεοτόκου Συκιάδας

3) Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Πόλεως Χίου

4) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Συκούση

5) Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Μ. Διδύμας

6) Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης

7) Ἱερός Ναός Μεταμορφ. Σωτῆρος Βολισσοῦ

 

Διακονία Φοιτητών

α) Ἵδρυμα ὑποτροφιῶν ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ, εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦτου Ἀρχιμ. Μακαρίου Βαρλᾶ, τῶν γονέων του Χαραλάμπους καὶ Καλλιρόης καὶ τῆς συζύγου του Ζωῆς Βαρλᾶ. (Φ.Ε.Κ. Β'2812/16.7.2018) Ὑποτροφίαι καὶ φιλοξενία φοιτητῶν.

β) Ὑποτροφίαι Ἱερού Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης, ὡς καὶ Ἱ. Μονῶν καί Ἐνοριῶν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Πρόεδρος, ὁ Σεβασμιώτατος. Μέλη: κ. Παναγ. Χ. Βαρλᾶς, κ. Ἐμμ. Π. Βαρλάς. Σκοπός: Χορήγησις ὑποτροφιῶν καὶ φιλοξενία φοιτητῶν εἰς κατοικίαν ἐν Ἀθήναις.

Πλὴν τούτων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει:

1) Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας.

2) «Οἴκου ἀγάπης».

3) Ἀντιφυματικοῦ Ἀγῶνος.

4) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ.

5) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «Παναγιώτου καὶ Μελπομένης Γεωργιλῆ».

6) Ἱδρύματος Περιθάλψεως Τυφλῶν, εἰς μνήμην Γεωργίου καὶ Μαρίας Πρινιᾶ καὶ Κων/νου καὶ Πηνελόπης Μαδιᾶ.

7) Ἱδρύματος Προικοδοτήσεων, μὲ τὴν ἐπωνυμίαν: «Κληροδότημα Μιχαὴλ Ἠλία Ψωμοστήθη».


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ