Κυριακή
9 Αυγούστου

Ματθίου του αποστόλου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 10ῃ Μαρτίου 2020

Μνήμη Κοδράτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ

Πρωτ. 763
Ἀριθμ.

Διεκπ. 245 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ' ἀριθ. 1223/498/10-03-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα:"Διαβίβασις τῆς ὑπ’ἀριθ. 3013 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, ὡς καί εἰδικῆς Δεήσεως περί ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ", καί παρακαλοῦμεν, ἵνα ἀναγνωσθῇ, ἐπ' Ἐκκλησίαις, ἀντί ἄλλου κηρύγματος μετά τό «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...», τελεσθῇ δέ, ἐν συνεχείᾳ, καί ἡ συνημμένως ἀποστελλομένη Δέησις, τήν Β΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν (15.3.2020).

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ