Εκτύπωση

EgkykliaSimeiomata

 

Ἐν Χίῳ τῇ 10ῃ Μαρτίου 2020
Μνήμη Κοδράτου Μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ

Πρωτ. 760
Ἀριθμ.
Διεκπ. 242

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος καί ἔχοντες ὑπ' ὄψει τό ὑπ' ἀριθ. 1223/498/10.3.2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 335/118/4.2.2020 ἀποσταλέντος ὑμῖν ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος "Περί τῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἀφιερωμένης εἰς τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν" εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐγκρεμοῦ πόλεως Χίου τήν 14ην Μαρτίου 2020, ὡς καί τῶν γνωσθέντων ὑμῖν "Περί τῆς Ἐκδηλώσεως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων διά τήν Ἐπέτειον τῆς 25ης Μαρτίου 1821" τήν 21ην Μαρτίου 2020 εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Φιλοπροόδου Ὁμίλου Βροντάδου (Φ.Ο.Β.), γνωρίζομεν ὑμῖν καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἀνακοινώσητε, ἐπ' ἐκκλησίας, κατά τάς Προηγιασμένας Θ. Λειτουργίας τῆς 11ης καί 13ης Μαρτίου ἐ. ἔ. ὅσον καί κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Β΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν (13.3.2020), ὅτι αἱ Ἐκδηλώσεις αὗται μετατίθενται καί θά πραγματοποιηθοῦν εἰς εὐθετώτερον χρόνον.

Πρός τούτοις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ προγραμματισθεῖσα διά τήν 10ην Ἀπριλίου 2020 Ἐκδήλωσις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλ. Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μ. Χίου "Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης" καί τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου "Ρωμανός ὁ Μελῳδός" δέν θά πραγματοποιηθῇ. Ἐπίσης, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι μέχρι τέλους Μαρτίου 2020, δέν θά πραγματοποιηθοῦν ἡ Ἱερατική Σύναξις τῆς Ἱ. Μ. Χίου, τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλ. Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μ. Χίου, τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων, τῶν Σχολῶν Γονέων καί τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι θά τελῶνται κανονικῶς.

 

Κοινοποιήσεις:

1. Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

2. Ὑπουργεῖον Ὑγείας (ὑπ' ὄψιν κ. Σωτηρίου Τσιόδρα).

3. Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου (ὑπ  ὄψιν κ. Παντελῆ Βρουλῆ).