Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Μαρτίου 2020
Μνήμη Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ

         Πρωτ. 811
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 250 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τούς διακονοῦντας
ἐν τοῖς Γραφείοις
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν
Παρ’ ἡμῖν

Διά τοῦ παρόντος, καί συμφώνως τῷ ὑπ’ ἀρ. 1293/511/12-3-2020 Συνοδικῷ Ἐγκυκλίῳ Σημειώματι καί εἰς τό πλαίσιον τῶν προληπτικῶν μέτρων, τά ὁποῖα ἔν τινι βαθμῷ ὑποχρεούμεθα να λάβωμεν, προκειμένου νά συμβάλλωμεν εἰς τήν κατά τό δυνατόν μικροτέραν μετάδοσιν τοῦ νέου covid-19, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἀπό σήμερον 12ην Μαρτίου ἕως τῆς 31ης Μαρτίου ἐ.ἔ. τά Γραφεῖα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά λειτουργοῦν πρός ἐξυπηρέτησιν τοῦ κοινοῦ τάς ἐργασίμους ἡμέρας ἀπό 10ης ἕως 11ης πρωϊνῆς καί μόνον κατόπιν τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας εἰς τά τηλέφωνα 2271044045, 2271043045 ἐσωτερικά 1, 2, 8, καί συγκεκριμένης ἐνημερώσεως διά τό θέμα, τό ὁποῖον θέλει διεκπεραιωθῆ.

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
α. Ἱερούς Ναούς τῆς καθ'ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.
β. Ὑπηρεσίας Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου καί φορεῖς.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ