Κυριακή
9 Αυγούστου

Ματθίου του αποστόλου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 23ῇ Μαρτίου 2020
Μνήμη Νίκωνος ὁσίου καί τῶν σύν αὐτῷ 199 μαρτύρων

         Πρωτ. 827
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 255

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ 1470/670/22-3-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Ἔντυπον ὑπό τόν τίτλον «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» διά τήν μετακίνησιν ἐργαζομένων τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου», ἡ ὁποία ὅμως θά χορηγῆται ὑφ’ ὑμῶν εἰς τούς ἐργαζομένους ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ μόνον εἰς ἀπολύτως άναγκαίας περιπτώσεις καί δι’ὁλίγον μόνον χρόνον.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ