Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Μαρτίου 2020
Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

         Πρωτ. 843
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 257

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια
τῶν Ἐνοριακῶν Ἱ. Ναῶν
τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἔχοντες τήν ποιμαντικήν μέριμναν καί εὐθύνην ἁπασῶν τῶν Ἐνοριῶν τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί κατανοοῦντες τάς ἐκ τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως παντοίας συνεπείας, ἀποφασίζομεν ὅπως ἡ ἐκ τοῦ ἐγκριθέντος Προϋπολογισμοῦ ἔτους 2020 ἐφ’ ἅπαξ εἰσφορά ἑκάστου Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπέρ τῆς Κοινωνικῆς καί Πνευματικῆς Διακονίας (Κ. Π. Δ.) μειωθῇ κατά 30% καί ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου (Γ.Φ.Τ.) μειωθῇ κατά 20% .

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ