Κυριακή
9 Αυγούστου

Ματθίου του αποστόλου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Μαρτίου 2020

Μνήμη ὁσίου Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος

          Πρωτ. 866

Ἀ­ριθμ.

          Δι­εκπ. 264

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀρ. 1540/698/30-3-2020 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑπ’ ἀρ. 42/824/253/17-3-2020 ἡμετέρας Ἐγκυκλίου κοινοποιοῦμεν εἰς ὑμᾶς τό ὑπ’ ἀρ. 1082/29-3-2020 ΦΕΚ, τεῦχος Β΄, μέ θέμα: «Παράταση ἰσχύος τῆς κοινῆς ἀπόφασης τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ ἀρ. 2867/Υ1/16-3-2020 (Β΄872) ἕως τίς 11.4.2020» καί ἐντελλόμεθα διά τήν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν ἐν αὐτοῖς διαλαμβανομένων.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ