Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 31Μαρτίου 2020

Μνήμη Ὑπατίου ἱερομάρτυρος

         Πρωτ. 868

Ἀ­ριθμ.

         Δι­εκπ. 265 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱ. Ἐνοριακῶν Ναῶν καί Προσκυνημάτων,

Τά Ἡγουμενοσυμβούλια καί Τάς Ἐκκλησιαστικάς Ἐπιτροπάς τῶν Ἱερῶν Μονῶν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ἀρ. 1576/703/31-3-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα: «Ἔνταξη τῶν ἐργαζομένων εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς εἰς τά μέτρα χορηγήσεως εἰδικῆς ἀποζημιώσεως» ἀφορῶν εἰς τούς ἐν τῷ ὑμετέρῳ Ἐκκλησιαστικῷ φορεῖ ἐργαζομένους, οἱ ὁποῖοι μισθοδοτοῦνται ὑφ’ ὑμῶν, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς καταχωρήσεως εἰς τό Βιβλίον Ταμείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς καταβολῆς τῶν νομίμων δι’ αὐτούς ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, ὡς καί τῶν ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν καταβολῆς τοῦ μηνιαίου μισθοῦ,  καί ἐντελλόμεθα διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ