Κυριακή
9 Αυγούστου

Ματθίου του αποστόλου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Ἀπριλίου 2020

Μνήμη Νικήτα ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ

         Πρωτ. 887
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 272

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν τήν ὑπ’ ἀρ. 3016/1626/711/2-4-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί τῶν Ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 1.4.2020, ὡς πρός τό ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19» καί ἐντελλόμεθα διά τήν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν ἐν αὐτῇ διαλαμβανομένων.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

† Ο Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μ Α Ρ Κ Ο Σ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ