Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2020

Μέγα Σάββατον

          Πρωτ. 932

Ἀριθμ.

          Διεκπ. 306

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος καί ἔχοντες ὑπ' ὄψει τό ὑπ' ἀριθ. 1740, 1741/780/16.4.2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τοῦ ὁποίου ἀποστέλλει ἡμῖν τήν ὑπ' ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. οἴκ. 25763/16.4.2020 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: "Παράταση ἰσχύος τῆς ἀριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23093/6.4.2020 κοινῆς ἀπόφασης τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας (Β΄ 1178) ἕως καί τίς 28.4.2020" (Φ.Ε.Κ. Β/1471/16.4.2020), γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι παρατείνεται ἕως καί τῆς 28ης Ἀπριλίου 2020 ἡ ἐφαρμογή ἀπολύτως τῶν ὅσων ἔχομεν παραγγείλει ὑμῖν διά τῆς ὑπ' ἀριθ. 43/904/285/7.4.2020 ἡμετέρας Ἐγκυκλίου, μέ τήν ἐπισήμανσιν ὅτι ἡ κωδωνοκρουσία κατά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας θά γίνεται κανονικά.

Ἀπαγορεύεται δέ αὐστηρῶς ἡ λειτουργία τῶν ἐξωτερικῶν μεγαφώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν,

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ