Κυριακή
9 Αυγούστου

Ματθίου του αποστόλου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Μαΐου 2020
Κυριακή τῶν Μυροφόρων Γυναικῶν

         Πρωτ. 962
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 318

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος καί ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑπ' ἀριθ. 3020/1875/809/2. 5. 2020 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα "Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 2020", ὁρίζομεν ὅπως τήν 4ην ἤ τήν 5ην Μαΐου 2020 τελέσητε Ἁγιασμόν, τόν ὁποῖον θά τοποθετήσητε εἰς τό κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἤ εἰς τήν εἴσοδον αὐτοῦ, ὥστε οἱ πιστοί νά λαμβάνουν αὐτόν χρησιμοποιοῦντες κύπελλα, τά ὁποῖα θά ἔχουν μαζί των ἐκ τῶν οἰκιῶν αὐτῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διατελοῦμεν μετ' εὐχῶν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ