Σάββατο
8 Μαΐου

Σάββατο Διακαινησίμου,
Ιωάννου του θεολόγου, Αρσενίου του μεγάλου, Θεοδώρου νεομάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Μαΐου 2020
Κυριακή τῶν Μυροφόρων Γυναικῶν

         Πρωτ. 964
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 320

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι κατ' ἄκραν ἐκκλησιαστικήν οἰκονομίαν καί αὐστηρῶς μόνον δι' ἐφέτος, καί τοῦτο διά λόγους προκύψαντας ἐκ τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας τοῦ νέου covid 19, οἱ Γάμοι εἰς τούς Ἱερούς Ναούς δύνανται νά τελῶνται καί ἔξω, εἰς τήν εἴσοδον αὐτῶν, λαμβανομένων σχολαστικῶς ὅλων τῶν ἀπαραιτήτων ὑγειονομικῶν μέτρων (ἀπόστασις 1,5 μέτρου μεταξύ τῶν προσώπων, μέριμνα διά σταθμούς ἀντισηπτικῶν/ἀπολυμαντικῶν κ.λ.π. ).

Ἐν προκειμένῳ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος συνιστᾷ καί προτρέπει ὅπως οἱ ὁρίσαντες δι' ἐφέτος τήν τέλεσιν τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου των μή ἀναβάλουν, ἀλλά τελοῦν αὐτό, ὥστε νά λαμβάνουν τήν Χάριν καί Εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, μεταφέρουν δέ, σύν Θεῷ, κατά τό προσεχές ἔτος, εἰς τήν ἐπέτειον τοῦ Γάμου των, τήν ἐκπλήρωσιν τῶν λοιπῶν κοινωνικῶν ὑποχρεώσεων (γαμήλιον τραπέζι, δῶρα κ.λ.π.).

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διατελοῦμεν μετ' εὐχῶν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ