Κυριακή
9 Αυγούστου

Ματθίου του αποστόλου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Μαΐου 2020
Κυριακή τῶν Μυροφόρων

         Πρωτ. 965
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 321

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱ. Ναῶν
Τάς Ἱεράς Μονάς καί
Τά Ἱερά Προσκυνήματα
Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, ἀντίγραφα τῶν πρός τήν Δ.Ε.Υ.Α.Χ., πρός τήν Δ.Ε.Η. καί πρός τόν Ο.Τ.Ε. ἀποσταλέντων ἡμετέρων ἐγγράφων, ἀφορώντων εἰς τήν ἀναστολήν τῆς ὑποχρεώσεως ἐξοφλήσεως τῶν λογαριασμῶν αὐτῶν, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Πρός τόν Ἀξ/μον Διευθ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Πρός τόν Ἀξ/μον Διευθ. της Δ.Ε.Η.

Πρός τόν Ἀξ/μον Διευθ. τοῦ Ο.Τ.Ε.

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ