Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Μαΐου 2020
Κυριακή τῶν Μυροφόρων

         Πρωτ. 968
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 324

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως, λόγῳ τῶν ὑγειονομικῶν προληπτικῶν μέτρων, ἅτινα ἐλήφθησαν διά τήν προστασίαν τῶν πιστῶν ἀπό τόν νέον covid-19, οἱ ἑορτασμοί καί αἱ λατρευτικαί Συνάξεις εἰς τούς τιμωμένους ἐπ’ ὀνόματι ἑορταζομένων Ἁγίων Ἱ. Ναῶν πραγματοποιηθῶσιν μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς καί τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν ἀπό τῆς 17ης μηνός Μαΐου καί ἐντεῦθεν, ὡς ἀκολούθως:

1. Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ τήν Κυριακήν 17ην Μαΐου ἐ.ἔ. (Ἀκολουθία Ὄρθρου - Θ. Λειτουργία καί τό ἑσπέρας Μεθεόρτιος Ἑσπερινός). Ἀφ’ἑσπέρας, τό Σάββατον 16ην Μαΐου δέν θά τελεσθῇ Μέγας Ἑσπερινός μέ τήν συμμετοχήν τῶν πιστῶν).

2. Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων: Εἰρήνης Μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ Ὁσιομάρτυρος καί Χριστοφόρου Μάρτυρος τό Σάββατον 23ην Μαΐου ἐ. ἔ. (Ἀφ’ ἑσπέρας Μέγας Ἑσπερινός, τήν πρωΐαν Ἀκολουθία Ὄρθρου - Θ. Λειτουργία καί τό ἑσπέρας Μεθεόρτιος Ἑσπερινός).

3. Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τήν Κυριακήν 24ην Μαΐου ἐ. ἔ. (Ἀφ’ ἑσπέρας Μέγας Ἑσπερινός, τήν πρωΐαν Ἀκολουθία Ὄρθρου - Θ. Λειτουργία καί τό ἑσπέρας Μεθεόρτιος Ἑσπερινός).

4. Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Μακαρίου Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ τήν 16ην Αὐγούστου ἐ.ἔ. (Ἀφ’ ἑσπέρας Μέγας Ἑσπερινός, τήν πρωΐαν Ἀκολουθία Ὄρθρου - Θ. Λειτουργία καί τό ἑσπέρας Μεθεόρτιος Ἑσπερινός).

5. Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστου Μάρκου τήν Τετάρτην 30ήν Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ., ἐπέτειον τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Ἀφ’ ἑσπέρας Μέγας Ἑσπερινός, τήν πρωΐαν Ἀκολουθία Ὄρθρου - Θ. Λειτουργία καί τό ἑσπέρας Μεθεόρτιος Ἑσπερινός).

6. Ὁ ἑορτασμός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τήν 31ην Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁμοῦ μετά τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Ἁγίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. (Ἀφ’ ἑσπέρας Μέγας Ἑσπερινός, τήν πρωΐαν Ἀκολουθία Ὄρθρου - Θ. Λειτουργία καί τό ἑσπέρας Μεθεόρτιος Ἑσπερινός).

7. Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τήν Τρίτην 3ην Νοεμβρίου ἐ. ἔ., ἡμέραν τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱ. Λειψάνων αὐτοῦ. (Ἀφ’ ἑσπέρας Μέγας Ἑσπερινός, τήν πρωΐαν Ἀκολουθία Ὄρθρου - Θ. Λειτουργία καί τό ἑσπέρας Μεθεόρτιος Ἑσπερινός).

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ