Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 6ῃ Μαΐου 2020

Μνήμη τοῦ ἁγίου καί δικαίου Ἰώβ τοῦ πολυάθλου

         Πρωτ. 972                                       

Ἀ­ριθμ.

         Δι­εκπ. 326

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Tόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως μέχρι τῆς 26ης Μαΐου ἐ.ἔ. γνωρίσητε ἡμῖν, πρός καταρτισμόν τοῦ προγράμματος, περί τῆς ἐπιθυμίας νά συμμετάσχητε εἰς τήν λειτουργικήν ἐξυπηρέτησιν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ, εἰς οἱονδήποτε χρονικόν διάστημα θέλομεν ὁρίσει, ἀπό 1ης Ἰουνίου μέχρις 11ης Ὀκτωβρίου 2020.

Ὁ ἑκάστοτε Ἐφημερεύων δέον ὅπως μεριμνήσῃ διά τήν πραγματοποίησιν Ἐξομολογήσεως, Θ. Κηρύγματος καί Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελοῦμεν μετ' εὐχῶν.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ