Σάββατο
23 Ιανουαρίου

Κλήμεντος Αγκύρας, Αγαθαγγέλου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 4ῃ Μαΐου 2020

Μνήμη Πελαγίας μάρτυρος

Πρωτ. 970

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 325

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, ἐν φωτοστατικῷ ἀντιγράφῳ τό ὑπ’ ἀριθ. 189 Φ.702.15/29-4-2020 ἔγγραφον τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Χίου μέ θέμα: «Λήψη προληπτικῶν μέτρων πυροπροστασίας ἔτους 2020 - Ἐφαρμογή τῶν Πυροσβεστικῶν Διατάξεων 4/2012, 9/2000 &9Α/2005» καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἀναρτηθῇ εἰς τόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί παραμείνῃ ἐν αὐτῷ καθ’ ὅλην τήν θερινήν περίοδον.

 

 

 

Κοινοποίησις: Διοίκησιν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Ν. Χίου. Ἐνταῦθα


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ