Πέμπτη
6 Αυγούστου

Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Μαΐου 2020
Μνήμη Παχωμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου

         Πρωτ. 998 & 1002

Ἀριθμ.

         Διεκπ. 345

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ὑπ’ ἀρ. 3021/2058/869/13-5-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12.5.2020 ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τό χρονικόν διάστημα ἀπό 17ης Μαΐου ἕως 5ης Ἰουνίου ἐ.ἔ.», ὡς καί τό ὑπ’ ἀριθ. 2040/893/15-5-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα Αὐτῆς, μέ θέμα: «Ἐνημέρωσις ἐπί τῶν ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 942/2020 καί 944/2020, περί τοῦ σχολικοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς πρωϊνῆς σχολικῆς προσευχῆς», διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ