Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 2ᾳ Ἰουνίου 2020

Μνήμη Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ

         Πρωτ. 1152 
Ἀριθμ. 
         Διεκπ. 438

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, πρόγραμμα λειτουργίας τῆς Βιβλιοθήκης τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ», καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἀναρτηθῇ εἰς τόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

 

 

 

Κοινοποίησις:
Βιβλιοθήκη Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ»


ΗΜΕΡΑΙ ΚΑΙ ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ἀπό 01.06.2020 ἕως  30.06.2020)

 

 

          ΔΕΥΤΕΡΑ       18.00΄ -  19.30΄

 

           

          ΠΕΜΠΤΗ        10.00΄ -  12.00΄   

                                    

 

         ΣΑΒΒΑΤΟΝ     10.00΄ -  12.30΄  

 

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, προκειμένου νά ἐπισκεφθοῦν τήν Βιβλιοθήκην, πρέπει νά τηροῦν ὅλα τά ἀπαραίτητα Ὑγειονομικά μέτρα καί προηγουμένως νά ἐπικοινωνοῦν μέ τά τηλέφωνα:

 

2271094134-6932445137-69550082460

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ PDF


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ