Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 17ῃ  Ἰουνίου 2020

Μνήμη Ἰσαύρου διακόνου

         Πρωτ. 1252

Ἀ­ριθμ.

         Δι­εκπ. 477

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀριθ. 2611/1111/16-6-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα: «Περί διορθώσεως εἰς ἀναγνώματα Κυριακῶν Ἰουνίου καί Ἰουλίου», διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Πρός τούτοις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, πρός ὑμετέραν διευκόλυνσιν, δύνασθε νά ἀνεύρητε τήν ὀρθήν ἀναγραφήν τῶν ἀποστολικῶν καί εὐαγγελικῶν ἀναγνωσμάτων τῶν εἰς τό Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναγραφομένων Κυριακῶν, εἰς τό Ἡμερολόγιον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, σωτηρίου ἔτους 2020, σελ. 56-59.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ