Πέμπτη
6 Αυγούστου

Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 2ᾳ  Ἰουλίου 2020

Κατάθεσις τιμίας ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

         Πρωτ. 1314

Ἀ­ριθμ.

         Δι­εκπ. 510

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ. 2936/1192/30-6-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα: «Ὑπόμνησις περί εἰδικῆς ἀντιμετωπίσεως λειτουργικῶν ζητημάτων», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ