Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

Programma

Το Ιερόν Προσκύνημα Αγίου Μακαρίου Βροντάδου, συμφώνως και προς τον υπ’αρ 271/2015 (άρθρο 8, παραγρ. 2, περιπτ. ζ) Κανονισμόν του ως άνω Ιερού Προσκυνήματος, προκηρύσσει την χορήγησιν μιας υποτροφίας ποσού 120 ευρώ μηνιαίως, για το Ακαδημαικόν έτος 2019-2020.

Δικαιούχοι της Υποτροφίας θα είναι Φοιτηταί ή Σπουδασταί Πανεπιστημίου της ημεδαπής, απόφοιτοι του Λυκείου Βροντάδου, δια χρονικόν διάστημα εννέα (9) μηνών (Από Οκτώβριον 2019 εως Ιούνιον 2020) υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι πρέπει :

Α) Να διακρίνωνται δια το Ορθόδοξον Χριστιανικόν των ήθος, το οποίον θα βεβαιώνη ο Ιερεύς της Ενορίας των.

Β) Να έχουν φοιτήσει τουλάχιστον εννέα (9) έτη εις τα Σχολεία Α/βαθμίου και Β/βαθμίου Εκπαιδεύσεως του Βροντάδου (θα αποδεικνύεται εγγράφως) και

Γ) Οι Γονείς των να είναι μόνιμοι κάτοικοι τινός Ενορίας του Βροντάδου.

Ως κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται κατ’αρχάς η οικονομική κατάστασις των γονέων και των ιδίων υποψηφίων (κατάθεσις τελευταίου εκκαθαριστικού φορολογικής δηλώσεως) και εν συνεχεία η βαθμολογία αυτών, δεδομένου ότι θα ληφθή υπόψη και η ιδιότης των πολυτέκνων. Όσοι είναι ήδη Φοιτηταί πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς εις το 70% των μαθημάτων παρελθόντος ακαδημαικού έτους.

Αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερον μέχρι της 30ης Νοεμβρίου 2019, εις τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.

Αρμόδιος δια πληροφορίες και παραλαβήν αιτήσεων ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ.Γεώργιος Ι. Πουλιάς, ημέρας της εβδομάδος Τρίτην, Τετάρτην και Πέμπτην, τηλ.22710-44045

Εν Βροντάδω τη 26η Αυγούστου 2019.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ