Εκτύπωση

Programma

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Βροντάδου Χίου, εκπροσωπούμενος νόμιμα από τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 16 «Περί εκμισθώσεων και εκποιήσεων» του Κανονισμού 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» και, συμπληρωματικώς, του ΠΔ 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως εκ εκτελέσεων εργασιών», προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός ακινήτου του, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2159/976/29.10.2019 εγκριτική απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Χίου, υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Κυριακή 10η Νοεμβρίου 2019 από ώρα 10.00 έως ώρα 10.30 στην ενοριακή αίθουσα του εκμισθωτή.

2. Οι προσφορές των επιθυμούντων να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα υποβληθούν γραπτώς, εντός κλειστών φακέλων, επιτρεπομένης της υποβολής των πρώτων, ειδικώς, προσφορών και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του πληρεξουσίου δικηγόρου του εκμισθωτή (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσφορά κάθε θεματιστή πρέπει να είναι ανώτερη κατά 3%, οι δε μεταγενέστερες της πρώτης να είναι κατά 2% τουλάχιστον κάθε προηγούμενης. Οι βελτιωμένες προσφορές θα υποβάλλονται προφορικά και θα καταχωρίζονται στο οικείο πρακτικό, που θα τηρείται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Προσφορά ίση ή μικρότερη του οριζομένου κατωτέρω μισθώματος θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν θα λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψιν. Σε περίπτωση περισσοτέρων προσφορών με την ίδια τιμή, η ανακήρυξη του πλειοδότη θα γίνει με κλήρωση.

3. Αντικείμενο της μισθώσεως είναι βραχώδης έκταση επιφάνειας 500,00 τμ στη θέση «Σελάδα» Αίπους, συνορεύουσα γύρωθεν με όμοιας μορφολογίας έκταση ιδιοκτησίας του εκμισθωτή, όπου και ευρίσκεται εγκατεστημένη κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «WIND». Η μίσθωση είναι εμπορική και διέπεται από τις διατάξεις των εμπορικών μισθώσεων (ΠΔ 34/1995).

4. Σκοπός της μισθώσεως είναι η εγκατάσταση εντός του μισθίου και η λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Απαγορεύεται η χρήση του μισθίου κατά τρόπο αντικείμενο προς το έργο και τους σκοπούς της Εκκλησίας. Αλλαγή της χρήσης του μισθίου δύναται να γίνει μόνο με προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

5. Η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται εννέα (9) έτη, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού μισθωτηρίου, με δικαίωμα προαιρέσεως της μισθώτριας για τρία (3) ακόμη έτη. Περαιτέρω συμβατική παράταση της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί μόνο εγγράφως και πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της. Σε περίπτωση παράτασης της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, οι συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν τροποποίηση των όρων της.

6. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση, η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου και η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης από τον μισθωτή προς τρίτο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή.

7. Το μίσθωμα για τη χρήση του μισθίου συμφωνείται ετήσιο, ανερχόμενο στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4200,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου 3,6%. Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη την εδώ συμφωνούμενη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση παράτασης της μισθώσεως, το μίσθωμα δύναται να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες 4μηνιαίες δόσεις ποσού χιλίων τετρακοσίων (1400,00) ευρώ εκάστη, μέσα στις πρώτες είκοσι (20) ημέρες κάθε μισθωτικού 4μήνου. Η καταβολή θα αποδεικνύεται με το αποδεικτικό κατάθεσης του μισθώματος σε τραπεζικό λογαριασμό (extrait) που θα υποδείξει ο εκμισθωτής, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

8. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, εάν, χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή, παραλείπει, ενώ δύναται, να κάνει χρήση του μισθίου. Εάν ο μισθωτής, για λόγους νομικούς ή πραγματικούς, αδυνατεί να κάνει χρήση του μισθίου, έχει δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης.
Το μίσθωμα είναι εύλογο, δίκαιο και σε αναλογία παροχής και αντιπαροχής, ανάλογα δε προς το είδος του μισθίου.

9. Ο μισθωτής υποχρεώνεται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, αποφεύγοντας την πρόκληση φθορών και ζημιών μη δικαιολογούμενων από τη χρήση του. Ο μισθωτής υποχρεώνεται να συντηρεί το μίσθιο, καθώς και να το προστατεύει από βλάβες και προσβολές τρίτων, να ειδοποιεί δε αμέσως, σε τέτοιες περιπτώσεις, τον εκμισθωτή.

10. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης, όλοι δε θεωρούνται ουσιώδεις, παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση και να απαιτήσει την απόδοση της χρήσης του μισθίου, καθώς και την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκληθεί σε βάρος του από την πρόωρη λύση της μίσθωσης. Μόνη η καθυστέρηση του εκμισθωτή να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματα που του παρέχει το μισθωτήριο ή ο νόμος δεν σημαίνει ότι παραιτείται από την άσκησή του. Για όλες τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των όρων της μίσθωσης, κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Χίου .

11. Το μισθωτήριο συμφωνητικό θα περιβληθεί τον έγγραφο τύπο, όπως επίσης τον έγγραφο τύπο οφείλει να περιβληθεί για να έχει ισχύ και κάθε συμφωνία συμβατικής παράτασης ή ανανέωσης της μίσθωσης, αναμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, παραχώρησης της χρήσης του μισθίου προς τρίτον, μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης και σύστασης εταιρίας που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του μισθίου, επίσης δε, κάθε συμφωνία τροποποίησης των όρων του παρόντος και πρόωρης λύσης της μίσθωσης.

12. Το πρακτικό του διαγωνισμού θα υπογραφεί από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, καθώς και από τον τελευταίο πλειοδότη, και θα υποβληθεί προς έγκριση ενώπιον του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Χίου. Πριν από την έγκριση του πρακτικού από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν θεωρείται τετελεσμένο. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο δύναται να κηρύξει άκυρη την προσφορά του προσωρινού πλειοδότη και, εξετάζοντας τις επόμενες προσφορές κατά σειρά μεγέθους, να κατακυρώσει το διαγωνισμό επ’ ονόματι άλλου διαγωνισθέντος ή και να ακυρώσει το διαγωνισμό.

13. Μετά τη γνωστοποίηση της εγκριτικής απόφασης προς τον οριστικό πλειοδότη, θα υπογραφεί το μισθωτήριο συμφωνητικό εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη πρόσκληση του πλειοδότη για την υπογραφή. Τα τέλη δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

14. Εάν ο οριστικός πλειοδότης, μετά την κατά τον προηγούμενο όρο πρόσκλησή του να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, δεν εμφανισθεί, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που κατέθεσε, καταπίπτει υπέρ του Ιερού Ναού.

15. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να επαναληφθεί ο διαγωνισμός για λόγο μη οφειλόμενο στον οριστικό πλειοδότη, αυτός θα διεξαχθεί την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας από αυτήν που ορίζεται με την παρούσα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

16. Κάθε ένσταση για παράβαση όρων της παρούσας μπορεί να κατατεθεί ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Για την ένσταση αποφαίνεται τελεσίδικα το Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

17. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού και θα δημοσιευθεί αυτούσια στο ιστολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ