Τρίτη
24 Μαΐου

Συμεών θαυματ., Μελετίου, Μαρκιανής

Programma

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Ἡ Ἱερά Νέα Μονή Χίου, τῇ σεπτῇ ἐγκρίσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, προκηρύσσει μίαν (1) Ὑποτροφίαν προπτυχιακῶν Σπουδῶν διά φοιτητάς/τρίας τριτέκνων Οἰκογενειῶν διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2019 - 2020 (Σεπτέμβριος 2019 ἕως καί Ἰούνιος 2020). Οἱ ὑποψήφιοι δέον ὅπως προσκομίσουν εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου (ὑπ' ὄψιν π. Δημητρίου Γεομέλου, τηλ. 227043045, ἐσ. 6), μέχρι τῆς 9ης Δεκεμβρίου 2019, τά ἑξῆς δικαιολογητικά:

1. Αἴτησιν,
2. Βεβαίωσιν ὅτι διακρίνονται διά τό ὀρθόδοξον χριστιανικόν ἦθος των, βεβαιούμενον ὑπό τοῦ Ἱερέως τῆς Ἐνορίας των,
3. Φωτοτυπίας τῶν Ἀπολυτηρίων ἤ Ἀποδεικτικά ὅτι ἔχουν φοιτήσει τοὐλάχιστον ἐννέα (ἀρ. 9) ἔτη εἰς Σχολεῖα Α/βαθμίου καί Β/βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ τ. Νομοῦ Χίου,
3. Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ἐξ οὗ νά ἐμφαίνηται ὅτι εἶναι τέκνα τριτέκνου Οἰκογενείας καί οἱ γονεῖς αὐτῶν ἔχουν τελέσει θρησκευτικόν γάμον καί διαμένουν εἰς τόν τ. Νομόν Χίου,
4. Ἐκκαθαριστικόν τῆς φορολογικῆς δηλώσεως τῶν γονέων καί τῶν ἰδίων (ἐάν ὑποβάλλουν φορολογικήν δήλωσιν) τοῦ τελευταίου φορολογικοῦ ἔτους.
5. Βεβαίωσιν ἐγγραφῆς εἰς Α.Ε.Ι. τῆς ἡμεδαπῆς καί ἐπιδόσεως αὐτῶν (ἐάν φοιτοῦν εἰς ἕτερον τοῦ πρώτου ἑξαμήνου. Θά πρέπῃ τότε νά ἔχουν διεξέλθῃ ἐπιτυχῶς τό 70% τῶν μαθημάτων των).

Ἡ ἐπιλογή ἐναπόκειται εἰς τήν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Νέας Μονῆς Χίου.

Ἐν Χίῳ τῇ 6ῃ Νοεμβρίου 2019
ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ