Εκτύπωση

Programma

ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙΟΥ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Φραγκοβουνίου διακηρύττει ότι:

Εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ημιυπόγειο διαμέρισμα ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού επί της οδού Γλύπτη αριθ. 41 της πόλεως της Χίου, επιφανείας 37,50 τ.μ.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κελλί του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Φραγκοβουνίου την 12.1.2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. ἐως 12.00.μ., υπό τους κάτωθι όρους:

1. Η διάρκεια της μισθώσεως καθορίζεται τριετής (αρ. 3), αρχομένης από 19.1.2020 και ληγούσης την 18.1.2023.

2. Ως πρώτη προσφορά για μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των εκατόν πεντήκοντα ευρώ (150,00 €).

3. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει η προσφορά του να είναι ανώτερη κατά 5% του ελαχίστου ορίου, που αναφέρθηκε ανωτέρω, και κάθε νέα προσφορά θα είναι αυξημένη κατά 3% της προηγούμενης. Προσφορές μικρότερες του ελαχίστου ορίου δεν γίνονται δεκτές.

4. Κατά τη δημοπρασία ο τελευταίος πλειοδότης θα καταβάλει ποσό ίσο με μισθώματα δύο μηνών (ένα μίσθωμα ως εγγύηση και το μίσθωμα του πρώτου μήνα). Τα μισθώματα θα καταβάλλονται μηνιαίως.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές καταθέτουν ως εγγύηση, το αργότερο μισή ώρα προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, δηλαδή έως τις 10.30 π.μ. της 19.1.2020, το 1/10 της προσφοράς τους, η οποία παραμένει στο Ταμείο του Ιερού Ναού και συμψηφίζεται με το μίσθωμα του τελευταίου μισθωτικού έτους.

6. Τον τελευταίο πλειοδότη-ενοικιαστή, βαρύνουν μονομερώς το χαρτόσημο, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση επί του ενοικίου (μηνιαίου μισθώματος). Οι λογαριασμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, υδρεύσεως, κ.λπ. θα ευρίσκονται στο όνομα του μισθωτή.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η δημοπρασία αποβεί άγονος, εν συνόλω ή εν μέρει, θα επαναληφθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

8. Ενδεχόμενη αίτηση για την επανάληψη της δημοπρασίας πρέπει να περιλαμβάνει προσφορά ύψους τουλάχιστον 10% μεγαλύτερη του επιτευχθέντος δια της δημοπρασίας ποσού, υποβάλλεται δε μέσα σε τρεις ημέρες από την διεξαγωγή της δημοπρασίας προς το Εκκλ. Συμβούλιο ή την Ιερά Μητρόπολη Χίου. Σε περίπτωση αντιπροσφοράς η δημοπρασία θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και μετά από επτά ημέρες από την υποβολή της.

9. Σε περίπτωση άρνησης του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας ή να τηρήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, η εγγύηση που κατέθεσε για την συμμετοχή του στην δημοπρασία, καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Ιερού Ναού και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του.

10. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το διαμέρισμα στην κατάσταση που το παρέλαβε και για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αποδειχθεί ότι η βλάβη οφείλεται στην κακή χρήση του μισθωτή, αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επισκευής.

11. Η χρήση των διαμερισμάτων θα είναι σύμφωνη με την ορθόδοξη διδασκαλία και το εκκλησιαστικό ήθος της Εκκλησίας μας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση των διαμερισμάτων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το Εκκλ. Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα λύσεως μονομερώς της συμβάσεως.

12. Κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε προκύψει και δεν αναφέρεται στην παρούσα, ρυθμίζεται σύμφωνα με τον νόμο, ενώ κάθε διαφορά θα επιλύεται κατά νόμο εφ’ όσον δεν αναφέρεται στους όρους του συμβολαίου ενοικίασης.

13. Ο μισθωτής κατά την λήξη της τριετίας (ἀρ. 3) οφείλει να είναι έτοιμος προς αναχώρηση, άνευ ετέρας ειδοποιήσεως του Ιερού Ναού.

14. Όποιος συμμετάσχει στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται, υπογράφοντας την παρούσα διακήρυξη.

15. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση-αλλαγή των παρόντων όρων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού και την τελική έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

Περίληψη της παρούσης διακηρύξεως θα δημοσιευθεί στον Χιακό τύπο, στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ι. Ναού Αγίας Αναστασίας Φραγκοβουνίου και θα αναγνωσθεί στον Ιερό Ναό.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο