ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΤΟΜΙΤΙΣΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Programma

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΤΟΜΙΤΙΣΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Λατομιτίσσης Χίου, διακηρύττει ὅτι ἐκτίθησιν, εἰς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν τήν ἐκμίσθωσιν τῶν παρακάτω ἀκινήτων:

A. Ἔπειτα ἀπό τήν ὑπ' ἀριθμ. 2528π.ἒ./Διεκπ. 14/8-1-2020 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῡ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, τήν ἐκμίσθωσιν τοῦ ἐπί τῆς ὁδοῦ Σγούτα ἀριθμ.1 τῆς πόλεως Χίου κειμένου ἀκινήτου (γραφείου), ὄροφος 4ος καί τ.μ. 52 καί τό ὁποῖον ἀνήκει κατά συνιδιοκτησίαν 5/8 εἰς τήν κυριότητα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, κατά 1,5/8 εἰς τήν κ. Αἰμιλίαν Σίμου, τό δέ ὑπόλοιπον 1,5/8 εἰς τήν κ. Ρίτσα Κυριακίδη. Ὡς ἐλάχιστον μηνιαῖον μίσθωμα ὁρίζεται τό ποσόν τῶν 300,00 Eὐρώ διὰ τρία (ἀρ.3), ἔτη μέ δυνατότητα παρατάσεως διά ἄλλα τρία (ἀρ.3), ἔτη καί μέ αὔξησιν τοῦ μισθώματος ἴσην καί ὀπωσδήποτε ὂχι μικροτέραν τοῦ 2% καί συμφώνως πρός τούς ὅρους Διακηρύξεως τῆς Δημοπρασίας, οἱ ὁποῑοι ὑπεβλήθησαν εἰς τό παραπάνω Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, μέ τό ὑπ' ἀριθμ. 409/15-12-2019 πρακτικόν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Συμβουλίου. Ἀντίγραφον τούτων εὑρίσκεται εἰς τον Γραφεῖον τοῦ Nαοῦ μας.
Ἡ Δημοπρασία ἐνεργηθήσεται τήν 2αν Φεβρουαρίου 2020,ἡμέραν Κυριακήν καί ὥραν 10:30-11:00 π.μ. ἐν τῷ γραφείῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, ἐνώπιον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Β. Ἔπειτα ἀπό τήν ὑπ' ἀριθμ. 2527π.ἔ./Διεκπ. 15/8-1-2020 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῡ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, τήν τριετῆ (ἀρ.3) ἐκμίσθωσιν τοῦ ἐν τῇ θέσει "ΛΑΤΟΜΙ" καί ἐπί τῆς ὁδοῦ Εὐτυχίου Καγιαβᾶ ἀριθμ. 18 οἰκίας, ἐπιφανείας 124,93 τ.μ. ἰδιοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, μέ ἐλάχιστον μηνιαῖον μίσθωμα, 320,00 Eὐρώ καί συμφώνως πρός τούς ὅρους Διακηρύξεως τῆς Δημοπρασίας, οἱ ὁποῑοι ὑπεβλήθησαν εἰς τό παραπάνω Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, μέ τό ὑπ' ἀριθμ. 410/ 15-12-2019 πρακτικόν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Συμβουλίου. Ἀντίγραφον τούτων εὑρίσκεται εἰς τον Γραφεῖον τοῦ Nαοῦ μας.

Ἡ Δημοπρασία ἐνεργηθήσεται τήν 2αν Φεβρουαρίου 2020,ἡμέραν Κυριακήν καί ὥραν 11:00-11:30 π.μ. ἐν τῷ γραφείῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, ἐνώπιον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, Τηλ. 2271029425-2271027588.

Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου 2020

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


Εκτύπωση   Email