ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Programma

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Βροντάδου Χίου, ενημερώνει ότι προχωρά στην διαδικασία φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση διαμερίσματος 49 τμ πλησίον του Ναού με τους ακόλουθους όρους αναλυτικά:

Όροφος:

1) Β2 Διαμ/α 49 τ.μ. (χαρακτηριστικά: κουζινοκαθιστικό, δύο υπνοδωμάτιο, τουαλέτα και αυτόνομο κλιματισμό) πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσόν των 220,00 €.

Η ενοικίαση του διαμερίσματος θα γίνει υπό τους κάτωθι όρους:

1) Η μίσθωση θα είναι τριετής και θα λήξει τον Μάρτιο 2023.

2) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και από ώρας 11:00 π.μ. έως ώρας 12:00 μ.μ. ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στην Ενοριακή Αίθουσα του Ναού. Σε περίπτωση κατά την οποία η δημοπρασία αποβεί άγονος, εν συνόλω ή εν μέρει, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα 18:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

3) Η δημοσίευση της δημοπρασίας και των όρων αυτής περιληπτικώς, θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό.

4) Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει η προσφορά του να είναι ανώτερη κατά 5% του ελαχίστου ορίου που αναφέρθηκε ανωτέρω και κάθε νέα προσφορά θα είναι αυξημένη κατά 3% της προηγούμενης. Προσφορές μικρότερες του ελαχίστου ορίου δεν γίνονται δεκτές.

5) Κατά την δημοπρασία ο τελευταίος πλειοδότης θα καταβάλει ποσό ίσο με μισθώματα δύο μηνών (ένα μίσθωμα ως εγγύηση και το μίσθωμα του πρώτου μήνα ). Τα μισθώματα θα καταβάλλονται μηνιαίως.

6) Τον τελευταίο πλειοδότη - ενοικιαστή, βαρύνουν μονομερώς το χαρτόσημο, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση επί του ενοικίου (μηνιαίου μισθώματος).

7) Η κατακύρωση της δημοπρασίας επαφίεται στην κρίση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και υπόκειται στην έγκριση του Σεβαστού Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

8) Ενδεχόμενη αίτηση για την επανάληψη της δημοπρασίας πρέπει να περιλαμβάνει προσφορά ύψους τουλάχιστον 10% μεγαλύτερη του επιτευχθέντος δια της δημοπρασίας ποσού. Υποβάλετε δε με χαρτοσημασμένη αίτηση μέσα σε τρεις μέρες από την διεξαγωγή της δημοπρασίας προς το Εκκλ. Συμβούλιο ή την Ιερά Μητρόπολη Χίου. Σε περίπτωση αντιπροσφοράς η δημοπρασία θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και μετά από επτά ημέρας από την υποβολή της.

9) Σε περίπτωση άρνησης του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας ή να τηρήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, η εγγύηση που κατέθεσε για την συμμετοχή του στην δημοπρασία, καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Ιερού Ναού και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του.

10) Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το διαμέρισμα στην κατάσταση που το παρέλαβε και οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αποδειχθεί ότι η βλάβη οφείλεται στην κακή χρήση του μισθωτή, τα έξοδα της επισκευής τα αναλαμβάνει ο ίδιος.

11) Ο μισθωτής απαραίτητα πρέπει να τηρεί τις ώρες κοινής ησυχίας. Σε κάθε περίπτωση αδικαιολογήτου διατάραξης αυτής, οι εκμισθωτές των άλλων διαμερισμάτων όπως και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμα για την διατήρηση αυτής.

12) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση του διαμερίσματος για σκοπούς αντικείμενους προς το έργο της Εκκλησίας (άρθρο 16 παρ. 1 καν/ος 8/1979), σε κάθε δε αντίθετη περίπτωση το Εκκλ. Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα λύσεως μονομερώς της συμβάσεως.

13) Κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε προκύψει και δεν αναφέρεται στην παρούσα, ρυθμίζεται σύμφωνα με τον νόμο, ενώ κάθε διαφορά θα επιλύεται κατά νόμο εφ’ όσον δεν αναφέρεται στους όρους του συμβολαίου ενοικίασης.


Εκτύπωση   Email