ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ

Programma

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΑΓΡΟΥ

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/11-5-2020 πράξεώς του,ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1009/380/1-06-2020 ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου προκηρύσσει:
Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία γιά τήν ἐνοικίαση τῶν κάτωθι ἀγροκτημάτων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ:

1) ἀγρός στή θέση Βρυτά (ἅ/ἀ 4) (1 στρέμμα, 25 σχίνοι, 3 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 35 €

2) ἀγρός στή θέση Βρυτά (ἅ/ἀ 5) (0,5 στρ., 40 σχίνοι, 3 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 30 €

3) ἀγρός στή θέση Βασιλικές (ἅ/ἅ 6) (1,35 στρ., 3 σχίνοι, 3 ἐλιές) μαζί μέ τούς ἀγρούς στή θέση Καλαθοῦ (ἅ/ἀ 7 καί 8) (0,75 καί 1,50 στρ., 30 σχίνοι, 15 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 40 €

4) ἀγρός στή θέση Κουμαρουπά (ἅ/ἀ 9) (1,75 στρ., 10 σχίνοι, 8 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 25 €

5) ἀγρός στή θέση Κουμαρουπά (ἅ/ἅ 10) (35 σχίνοι, 8 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 30 €

6) ἀγρός στή θέση Λαγκάδια (ἅ/ἀ 11) (3 στρ., 2 σχίνοι, 10 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 20 €

7) ἀγρός στή θέση Παλαιοκάστρον (ἅ/ἅ 18) (6 σχίνοι, 8 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 15 €

8) ἀγρός στή θέση Κάτω Ρά (ἅ/ἀ 19) (40 σχίνοι, 5 ἐλιές) μαζί μέ τούς ἀγρούς στή θέση Ἅγιος Γεώργιος (ἅ/ἅ 1 καί 2) (3 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 40 €

9) ἀγρός στή θέση Ἐπάνω Ρά (ἅ/ἀ 20) (1,5 στρ., 10 σχίνοι, 15 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 20 €

10) ἀγρός στή θέση Ἐπάνω Ρά (ἅ/ἀ 21) (25 σχίνοι, 3 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 25 €

11) ἀγρός στή θέση Ρά (ἅ/ἀ 22) (10 σχίνοι, 3 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 12 €

12) ἀγρός στή θέση Ποντίσματα (ἅ/ἀ 23) (1 στρ., 1 σχίνος, 4 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 15 €

13) ἀγρός στή θέση Στροβιλιά (ἅ/ἀ 26) (5 ἐλιές) μαζί μέ ἀγρό στή θέση Πηγάδα (ἅ/ἀ 16) (35 σχίνοι, 15 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 45 €

14) Ἀγρός στή θέση Ἐπάνω Στροβιλιά (ἅ/ἅ 30) (1 στρ., 60 σχίνοι, 4 ἐλιές) μαζί μέ τόν ἀγρό στή θέση Ἅγιος Κωνσταντῖνος (ἅ/ἀ 28) (0,5 στρ.) μέ πρώτη προσφορά 60 €

15) ἀγρός στή θέση Μερίδα (ἅ/ἀ 36) (25 σχίνοι, 5 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 30 €

16) ἀγρός στή θέση Συκίδια (ἅ/ἀ 35) (0,35 στρ., 15 σχίνοι, 1 ἐλιά) μέ πρώτη προσφορά 10 €

17) ἀγρός στή θέση Μάλλια (ἅ/ἀ 15) (8 στρ., 270 σχίνοι, 18 ἐλιές) μαζί μέ τούς ἀγρούς στή θέση Λαγκάδια (ἅ/ἀ 12 καί 13) (1,5 καί 1,5 στρ., 30 σχίνοι, 15 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 320 €

18) ἀγρός στή θέση Μυτηλινιό (0,4 στρ.) μαζί μέ τούς ἀγρούς στίς θέσεις ἅ) Δαυρού ἤ Μυτηλινιό (0,43 στρ.), β) Δαυρού ἤ Μυτηλινιό (0,5 στρ.) καί γ) Δαυρού ἤ Μυτηλινιό (0,5 στρ.) μέ πρώτη προσφορά 40 €

Ἡ ἐνοικίαση τῶν ἀνωτέρω ἀγροκτημάτων θά γίνει ὑπό τούς κάτωθι ὅρους:

1) Ἡ μίσθωση θά εἶναι τετραετής καί θά λήξει τόν Μάιο τοῦ 2024

2) Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο σέ κάθε περίπτωση διατηρεῖ τό δικαίωμα τῆς ἐκποιήσεως τῶν ἀνωτέρω κτημάτων ἤ ὁρισμένων ἀπό αὐτά καί πρό τῆς λήξεως τοῦ χρόνου μισθώσεως κατά τήν διαδικασία, πού ὁρίζεται ὑπό τῶν κειμένων διατάξεων.

3) Ἡ δημοπρασία θά διεξαχθεῖ την Κυριακή 7 Ἰουνίου 2020 καί ἀπό ὥρας 19.00 ἕως 20.00 ἐνώπιόν του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου στήν ἐνοριακή αἲθουσα (Ξενώνα) τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ δημοπρασία θά ἀποβεῖ ἄγονος ἐν συνόλω ἤ ἐν μέρει θά ἐπαναληφθεῖ την Κυριακή 14 Ἰουνίου 2020 ὥρα 19.00 – 20.00 στόν ἲδιο χῶρο.

4) Ἡ δημοσίευση τῆς δημοπρασίας καί τῶν ὅρων αὐτῆς περιληπτικῶς θά γίνει δι’ ἀνακοινώσεως ἐντός της ἐνορίας και δι’ ἀναρτήσεως στην ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί στούς ιστοχώρους http://kallimasia.blogspot.com/http://koimisikallimasia.blogspot.gr/.

5) Γιά νά γίνει κάποιος δεκτός στή δημοπρασία πρέπει ἡ προσφορά του νά εἶναι ἀνώτερη κατά 3% τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου πού τίθεται ἀνωτέρω καί κάθε νέα προσφορά θά εἶναι αὐξημένη κατά 2% τῆς προηγουμένης. Προσφορές μικρότερές του ἐλάχιστου ὁρίου δέν γίνονται δεκτές.

6) Γιά νά γίνει κάποιος δεκτός στή δημοπρασία, δέν πρέπει νά ὀφείλει παρελθόντα μισθώματα εἰς τον Ἱερόν Ναόν.

7) Κατά τήν δημοπρασία ὁ τελευταῖος πλειοδότης θά καταβάλει ποσόν ἴσον μέ τό ½ τοῦ μισθώματος, ἐνῶ τό ὑπόλοιπό του μισθώματος διά τό πρῶτον ἔτος θά καταβληθεῖ ἅμα τή ὑπογραφή τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου. Τά δέ μισθώματα τῶν ὑπολοίπων ἐτῶν θά καταβάλλονται στήν ἀρχή κάθε ἔτους.

8) Τόν τελευταῖο πλειοδότη-ἐνοικιαστή βαρύνουν μονομερῶς τό χαρτόσημο 3,6% κάθε ἄλλη ἐπιβάρυνση ἐπί τοῦ ἐνοικίου (ἐτησίου μισθώματος).

9) Ἡ κατακύρωση τῆς δημοπρασίας ἐπαφίεται στήν κρίση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί ὑπόκειται στήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου..

10) Αἴτηση γιά ἐπανάληψη τῆς δημοπρασίας πρέπει νά περιλαμβάνει προσφορά ὕψους τουλάχιστον 10% μεγαλύτερή του ἐπιτευχθέντος διά τῆς δημοπρασίας ποσοῦ, ὑποβάλλεται δέ μέ χαρτοσημασμένη αἴτηση μέσα σέ τρεῖς μέρες ἀπό τή διεξαγωγή τῆς δημοπρασίας πρός τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἤ τήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου συνοδεύεται ἀπαραίτητα μέ γραμμάτιο ἴσο πρός τοῦτο ποσοῦ. Σέ περίπτωση ἀντιπροσφορᾶς ἡ δημοπρασία θά ἐπαναληφθεῖ στόν ἴδιο τόπο καί χρόνο μετά ἀπό ἑπτά μέρες ἀπό τήν ὑποβολή της.

11) Σέ περίπτωση ἄρνησης τοῦ τελευταίου πλειοδότη νά ὑπογράψει τό πρακτικό της δημοπρασίας ἤ νά τηρήσει τούς ὅρους τῆς παρούσης προκήρυξης ἡ ἐγγύηση πού κατέθεσε γιά τή συμμετοχή του στή δημοπρασία καταπίπτει αὐτοδικαίως ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἡ δημοπρασία ἐπαναλαμβάνεται σέ βάρος του.

12) Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται ἅ) νά καλλιεργεῖ τόν ἀγρό καί νά τόν διατηρεῖ σέ καλή κατάσταση, β) νά φροντίζει καί νά διατηρεῖ ἀναλλοίωτα τά ὅρια τοῦ μισθίου γ) εἰς οὐδεμίαν περίπτωση ἐπιτρέπεται ἡ ὑπεκμίσθωση αὐτοῦ καί δ) δέν ἐπιτρέπεται ὁ ἀγρός-μίσθιο νά χρησιμοποιηθεῖ γιά σκοπούς ἀντικείμενους πρός τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας (ἄρθρο 16 §1, Κανον. 8/1979), σέ κάθε ἀντίθετη περίπτωση τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο διατηρεῖ τό δικαίωμα λύσεως μονομερῶς τῆς σχετικῆς συμβάσεως.

13) Κάθε ἄλλη περίπτωση πού ἤθελε προκύψει καί δέν ἀναφέρεται στήν παροῦσα ρυθμίζεται σύμφωνα μέ τό νόμο, ἐνῶ κάθε διαφορά θά ἐπιλύεται κατά νόμον ἐφ’ ὅσον δέν ἀναφέρεται στούς ὅρους τοῦ συμβολαίου ἐνοικίασης.
Καλλιμασιά, 29 Μαΐου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Εκτύπωση   Email