ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ"

EgkykliaSimeiomata

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν προκηρύσσει, σύμφωνα μέ τήν ὑπ’ἀριθ. 1474/28.08.2020 Ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Αὺτῆς, τήν χορήγηση μιᾶς Ὑποτροφίας (100,00 εὐρώ μηνιαίως), μέ τήν ἐπωνυμίαν «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ», γιά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2020-2021 καί  γιά χρονικόν διάστημα 9 μηνῶν, δηλαδή ἀπό 1.09.2020-30.6.2021, γιά προπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικῶν Τμημάτων Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως στήν Ἑλλάδα,  ἀποφοίτων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λιθίου, ὅπου ὑπηρέτησεν ὡς Δάσκαλος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, καί Λυκείου τῆς Χίου.

Οἱ Αἰτήσεις συμμετοχῆς καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερον μέχρι τῆς 30ῆς Νοεμβρίου 2020  στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Αὐγούστου 2020

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ


 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

"ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ"

------------------

1) Αἴτηση, συνοδευομένη ἀπό ὅλα τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά.

2) Φωτοτυπία Ἀστυνομικῆς ταυτότητος.

3) Ἀποδεικτικόν Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀποφοιτήσεως.

4) Ἀποδεικτικόν Λυκείου Ἀποφοιτήσεως.

5) Πιστοποιητικόν Σπουδῶν ἤ Βεβαίωση ἐγγραφῆς Παιδαγωγικῶν Σχολῶν Πανεπιστημίων τῆς ἡμεδαπῆς.

6) Βεβαίωση ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους τοῦ ὑποψηφίου (ἐκδίδεται ἀπό τόν Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας).

7) Βεβαίωση μέ ἀναλυτικήν βαθμολογίαν τῶν παρελθόντων ἐτῶν (γιά τούς ἤδη Φοιτητάς).

8) Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως.

9) Ἐκκαθαριστικόν Σημείωμα Ἐφορίας τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν τῆς Οἰκογενείας τοῦ ὐποψηφίου καί τοῦ ἰδίου, ἐφ’ ὅσον ὑποβάλλει αὐτοτελῶς Φορολογική Δήλωση.

10) Βιογραφικόν Σημείωμα τοῦ Ὑποψηφίου.

Ἐν Χίῳ τῇ  28ῃ  Αὐγούστου 2020

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ


Εκτύπωση   Email