Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
-----------
ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ
τηλ.  22740 21269

Περίληψη Διακήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος «Αγία Μαρκέλλα» με έδρα τη Βολισσό Χίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση των πιο κάτω αναφερομένων χώρων, ο οποίος θα λάβει χώρα στην Αγία Μαρκέλλα Βολισσού Χίου στην έδρα του Ι.Προσκυνήματος, την Κυριακή, 1-6-2014 και κατά τις εξής ώρες:

α) από 10.30 π.μ. - 10.45 π.μ.  για το χώρο του φούρνου (χρήση: παρασκευή και διάθεση προϊόντων άρτου, γλυκισμάτων και συναφών, προϊόντων σφολιάτας, σάντουιτς και συναφών, καφέ, αναψυκτικών, ζύθου και νερού,εκτός λουκουμάδων/  διάρκεια: από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2014),

β) από 10.45 π.μ. - 11.00 π.μ. για το χώρο της ψησταριάς (χρήση: παρασκευή και διάθεση των συνήθων εδεσμάτων ψησταριάς, καφέ, αναψυκτικών, ζύθου και νερού/ διάρκεια: από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2014),

γ) από  11.00 π.μ. - 11.15 π.μ.  για χώρο 12 τ.μ. εντός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος (χρήση: διάθεση εκκλησιαστικών ειδών / διάρκεια: από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2014),

δ) από 11.15 π.μ. - 11.45 μ.μ. για το χώρο των πάγκων των μικροπωλητών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκτός του κυρίως περιβόλου (διάρκεια: από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2014)

ε) από 11.45 π.μ. - 12.00 μ.μ. για χώρο 8 τ.μ. εντός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος (χρήση: διάθεση παραδοσιακού παστελιού / διάρκεια:  από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2014)

Τιμή πρώτης προσφοράς και ελάχιστο όριο του μισθώματος καθορίζεται:

‐ 1.200,00 ευρώ για το χώρο του φούρνου,

‐ 1.800,00 ευρώ για το χώρο της ψησταριάς,

‐ 400,00 ευρώ ανά τ.μ. για το χώρο των εκκλησιαστικών ειδών εντός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος,

‐ 70,00 ευρώ ανά τ.μ. για τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους πάγκους των μικροπωλητών εκτός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος,  και

‐ 150,00 ανά τ.μ. για το χώρο του παραδοσιακού παστελιού εντός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δύναται τα γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’αντιπροσώπου εφοδιασμένου με κατάλληλη έγγραφη εξουσιοδότηση που θα δίδεται είτε συμβολαιογραφικώς είτε με ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται στη Δ.Ε. ως εγγύηση ποσόν ίσο προς το 1/10 του ποσού της τιμής πρώτης προσφοράς.

Το μίσθωμα πλέον τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3,6% και πλέον των εξόδων δημοσιεύσεως της παρούσας, θα καταβληθεί άμα τη αναδείξει του τελευταίου πλειοδότη τοις μετρητοίς στον Ταμία μαζί με ποσόν ίσον με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Εάν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος θα πραγματοποιηθεί την επομένη Κυριακή 8-6-2014 στον ίδιο τόπο και στις ίδιες ώρες άνευ νέας προκηρύξεως.

Για τους λεπτομερείς όρους της διακηρύξεως, τους οποίους τεκμαίρεται ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στα μέλη της Δ.Ε. Παντελή Καμπούρη (τηλ. 6945950222) και Μαρία Σκαμάλου (τηλ.2271040270).

Χίος, 9-5-2014

Εκ του Ι.Προσκυνήματος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ