Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

Ἡ Ἱερά Νέα Μονή Χίου προκηρύσσει πλειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τήν μίσθωσιν τῶν ὑφισταμένων κτηρίων της εἰς «ΜΕΓΑ ΜΕΤΟΧΙ» εἰς τήν περιοχήν Καρδαμάδας. Τά κτήρια χρῂζουν ἐκτεταμένων ἐπισκευῶν καί συντηρήσεων τό κόστος τῶν ὁποίων θά ἐπιβαρύνῃ ἐξ ὁλοκλήρου τόν πλειοδότην, ὁ ὁποῖος θά μισθώσῃ τά ἀκίνητα ταῦτα. Εἰδικώτερον θά δεχθῇ προτάσεις, συνοδευομένας ἀπό οἰκονομικάς προσφοράς, διά τήν ἐπισκευήν, ἀναπαλαίωσιν καί ἀνάδειξιν τῶν κτηρίων τούτων. Ἡ ἐλαχίστη διάρκεια μισθώσεως ὁρίζεται εἰς 30 ἔτη, μέ δικαίωμα ἀνανεώσεως. Ἡ πρώτη ἑπταετία χαρακτηρίζεται ὡς κατασκευαστική περίοδος, κατά τήν ὁποίαν ὁ ἐπενδυτής δέν ὑποχρεοῦται εἰς τήν καταβολήν μισθώματος. Διά τήν ὑπόλοιπον περίοδον τῆς μισθώσεως τό ἐτήσιον μίσθωμα ὁρίζεται εἰς ἕξ χιλιάδας (ἀρ. 6.000) εὐρώ, προσαυξανόμενον ἀνά τετραετίαν μέ τόν ἰσχύοντα κατά τό ἔτος δείκτην τιμῶν καταναλωτοῦ καί οὐχί μειούμενον εἰς περίπτωσιν ἀρνητικοῦ δείκτου. Εἰς περίπτωσιν λήξεως τῆς κατασκευαστικῆς περιόδου ἄνευ ἀναλήψεως ἐπενδυτικῆς δαπάνης ἀπό τόν πλειοδότην ἡ σύμβασις μισθώσεως ἀκυρώνεται μέ τήν ὑποχρέωσιν καταβολῆς ἀποζημιώσεως τοῦ ποσοῦ τῶν δέκα χιλιάδων (ἀρ. 10.000) εὐρώ. Αἱ προτάσεις ἀξιοποιήσεως θά παραδοθοῦν εἰς κλειστόν φάκελλον ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς περιλήψεως τοῦ πλειοδοτικοῦ τούτου διαγωνισμοῦ καί θά ἀξιολογηθοῦν ἐπί τῇ βάσει τῶν στόχων, οἱ ὁποῖοι δέν πρέπει νά ἀπᾲδουν εἰς τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ μεγέθου ἑκάστου σχεδίου, τό ὁποῖον θά ὑποβληθῇ.

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ