Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΡΥΩΝ

Προκήρυξις Δημοπρασίας

Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρυῶν διά τῆς ὑπ’ἀριθ.102/28-09-17 πράξεως του, ἡ ὀποία  ἐγκρίθηκε διά τοῦ ὑπ’ἀριθ. 1983/1250/20-10-2017 ἐγγράφου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου προκηρύσσει:

Φανερᾶ πλειοδοτική δημοπρασία ἐκμισθώσεως ἀκινήτων του Ναοῦ.

α) Καρυές Δραγώγι (ἐκτάσεως 700 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 160,00 €.

β) Ἄνω-Κάτω κερουσιά (ἐκτάσεως 2000 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 130,00 €.

γ) Τρούλη (ἐκτάσεως 1000 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 120,00 €.

δ) Λαγκάδι Ρέδων (ἐκτάσεως 1000 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 100,00 €.

ε) Βεντουριάρη (ἐκτάσεως 2500 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 120,00 €

στ) Δαμαλᾶ (ἐκτάσεως 2500 τ.μ) μέ πρώτη προσφορά 250,00 €.

ζ) Σταυρός (ἐκτάσεως 50 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 100,00 €.

η) Σκουρδουλόπετρα (έκτάσεως 1500 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 600,00 €.

θ) Κουκιά-Δημητριάδη (ἐκτάσεως 1700 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 300,00 €.

ι) Οἰκίαν στήν θέσιν Κουκιά -Δημητριάδη (ἐμβαδόν 50 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 650,00 €.

ὑπό τούς παρακάτω ὅρους:

1. Διάρκεια μισθώσεως ὀρίζεται μία τετραετία, ἀρχομένης ἀπό τῆς ὑπογραφής τοῦ σχετικοῦ μισθωτηρίου καί λήγουσα τήν 01-12 -2021.

2. Ἡ δημοπρασία θά διεξαχθεί τήν Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ι. Ναοῦ καί ὥρα 16:00 μ.μ. ἐνώπιον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ δημοπρασία ἀποβεῖ ἄγονος θά ἐπαναληφθεί τήν Κυριακή 19 Νοεμβρίου στόν ἴδιο χώρο καί τήν ἵδια ὥρα.

3. Ἡ δημοσίευση τῆς δημοπρασίας καί τῶν ὅρων αὐτής θά γίνει δι’ ἀνακοινώσεως ἐντός τῆς ἐνορίας καί θά ἀναρτηθεί στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου www.imchiou.gr

4. Γιά νά γίνει κάποιος δεκτός στήν δημοπρασία θά πρέπει ἡ προσφορά του νά εἴναι ἀνώτερη κατά 3% τοῦ ἐλαχίστου ὀρίου πού τίθεται ἀνωτέρω καί κάθε νέα προσφορά νά εἴναι αὐξημένη κατά 2% τῆς προηγουμένης. Προσφορές μικρότερες τοῦ ἐλαχίστου ὀρίου δέν θά γίνονται δεκτές.

5. Κατά τήν δημοπρασία ὁ τελευταίος πλειοδότης θά καταβάλει ποσό ἵσο μέ τό ½ τοῦ μισθώματος ἐνώ τό ὑπόλοιπο τοῦ μισθῶματος γιά τό πρώτο ἔτος θά καταβληθεί ἄμα τή  ὑπογραφή τοῦ μισθώματος. Τά ὑπόλοιπα μισθώματα  θά κατάβάλονται στήν ἀρχή κάθε ἔτους. Σέ περίπτωση ποῦ ὁ μισθωτής δέν καταβάλλει τό μίσθιο μέχρι καί τό τέλος Φεβρουαρίου ἐκάστου ἔτους θά λύεται τό μισθωτήριο.

6. Τόν τελευταίο πλειοδότη-ἐνοικιαστή  βαρύνουν μονομερώς τό χαρτόσημο 3,6% καί  κάθε ἄλλη έπιβάρυνση  ἐπί τοῦ  ἐνοικίου.

7. Ἡ κατακύρωση τῆς δημοπρασίας ἐπαφίεται στήν κρίση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί ὑπόκειται στήν ἔγκριση τοῦ Μητροπολιτικοῦ  Συμβουλίου τῆς Ι. Μ. Χίου.

8. Ὁ Μισθωτής ὑποχρεούται νά καλλιεργεί τόν ἀγρό καί νά τόν διατηρεῖ σέ καλή κατάσταση, χωρίς νά προβάινει σέ κοπές δέντρων καί θάμνων, νά φροντίζει καί νά διατηρεί ἀναλλοίωτα τά ὅρια τοῦ μισθίου, εἰς οὐδεμία περίπτωση ἐπιτρέπεται ἡ ὑπεκμίσθωση αὐτοῦ καί δέν ἐπιτρέπεται  ὁ ἀγρός-μισθίο νά χρησιμοποιηθεί  για σκοπούς ἀντικείμενους πρός τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας (ἄρθρο 16,παρ.1,Κανον.8/1979).

9. Ἀπαγορεύεται ἡ βοσκή αἰγοπροβάτων ἐντός τῶν ὀρίων τῶν ἀγροκτημάτων.

10. Σέ κάθε ἀντίθετη  περίπτωση τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο διατηρεί τό δικαίωμα λύσεως μονομερώς τῆς σχετικῆς συμβάσεως.


Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

π.Ἰωάννης Κατσούνης


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ