Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΟΥΡΝA

 

Προκήρυξις Δημοπρασίας

Η Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Κουρνᾶ, διά τῆς ὑπ’ἀριθ.02/26-10-17 πράξεως της,ἡ ὀποία ἐγκρίθηκε διά τοῦ ὑπ’ἀριθ.2309/1393/29-11-2017 ἐγγράφου τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Χίου προκηρύσσει:

Φανερᾶ πλειοδοτική δημοπρασία ἐκμισθώσεως ἀκινήτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

α) Παναγία Κουρνᾶ (ἐκτάσεως 5000 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 400,00 €.

ὑπό τούς παρακάτω ὅρους:

1. Διάρκεια μισθώσεως ὀρίζεται μία τετραετία ,ἀρχομένης ἀπό τῆς ὑπογραφής τοῦ σχετικοῦ μισθωτηρίου καί λήγουσα τήν 01-12 -2021.

2. Ἡ δημοπρασία θά διεξαχθεί τήν Κυριακή 14 Ἰανουαρίου 2018 στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ι.Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρυῶν καί ὥρα 16:00 μμ ἐνώπιον τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ δημοπρασία ἀποβεῖ ἄγονος θά ἐπαναληφθεί τήν Κυριακή 21 Ἰανουαρίου στόν ἴδιο χώρο καί τήν ἵδια ὥρα.

3. Ἡ δημοσίευση τῆς δημοπρασίας καί τῶν ὅρων αὐτής θά γίνει δι’ἀνακοινώσεως ἐντός τῆς ἐνορίας Καρυῶν καί θά ἀναρτηθεί στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.

4. Γιά νά γίνει κάποιος δεκτός στήν δημοπρασία θά πρέπει ἡ προσφορά του νά εἴναι ἀνώτερη κατά 3% τοῦ ἐλαχίστου ὀρίου πού τίθεται ἀνωτέρω καί κάθε νέα προσφορά νά εἴναι αὐξημένη κατά 2% τῆς προηγουμένης. Προσφορές μικρότερες τοῦ ἐλαχίστου ὀρίου δέν θά γίνονται δεκτές.

5. Κατά τήν δημοπρασία ὁ τελευταίος πλειοδότης θά καταβάλει ποσό ἵσο μέ τό ½ τοῦ μισθώματος ἐνώ τό ὑπόλοιπο τοῦ μισθῶματος γιά τό πρώτο ἔτος θά καταβληθεί ἄμα τή ὑπογραφή τοῦ μισθώματος. Τά ὑπόλοιπα μισθώματα θά κατάβάλονται στήν ἀρχή κάθε ἔτους. Σέ περίπτωση ποῦ ὁ μισθωτής δέν καταβάλλει τό μίσθιο μέχρι καί τό τέλος Φεβρουαρίου ἐκάστου ἔτους θά λύεται τό μισθωτήριο.

6. Τόν τελευταίο πλειοδότη-ἐνοικιαστή βαρύνουν μονομερώς τό χαρτόσημο 3,6% καί κάθε ἄλλη έπιβάρυνση ἐπί τοῦ ἐνοικίου.

7. Ἡ κατακύρωση τῆς δημοπρασίας ἐπαφίεται στήν κρίση ταῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὑπόκειται στήν ἔγκριση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ι. Μ. Χίου.

8. Ὁ Μισθωτής ὑποχρεούται νά καλλιεργεί τόν ἀγρό καί νά τόν διατηρεῖ σέ καλή κατάσταση, χωρίς νά προβάινει σέ κοπές δέντρων καί θάμνων, νά φροντίζει καί νά διατηρεί ἀναλλοίωτα τά ὅρια τοῦ μισθίου,εἰς οὐδεμία περίπτωση ἐπιτρέπεται ἡ ὑπεκμίσθωση αὐτοῦ καί δέν ἐπιτρέπεται ὁ ἀγρός-μισθίο νά χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ἀντικείμενους πρός τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας (ἄρθρο 16,παρ.1,Κανον.8/1979).

9. Ἀπαγορεύεται ἡ βοσκή αἰγοπροβάτων καί παντός εἴδους ζώων ἐντός τῶν ὀρίων τῶν ἀγροκτημάτων.

 10. Σέ κάθε ἀντίθετη περίπτωση ἡ Διαχειριστική ἐπιτροπή διατηρεί τό δικαίωμα λύσεως μονομερώς τῆς σχετικῆς συμβάσεως.

 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς

 π.Ἰωάννης Κατσούνης


(ΤΗΛ.693 4022 457&2271080982)


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ