Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

GRAFEITUPOU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκμισθώσεως καταστήματος Ιερού Ναού Αγίου Ευστρατίου Θυμιανών

1. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Ευστρατίου Θυμιανών διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ένα κατάστημα ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού στη θέση Βουνιώτη Θυμιανών εκτάσεως 85 τ.μ., για αποκλειστική χρήση του ως "ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ" υπό τους κάτωθι όρους:

2. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Θυμιανά και στο Γραφείο του Ιερού Ναού Αγίου Ευστρατίου την 24.6.2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. ἐως 11.59 π.μ.

3. Ως πρώτη προσφορά για μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €). Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δυο τοις εκατό (2%) μεγαλύτερη της προηγούμενης.

4. Η διάρκεια της μισθώσεως καθορίζεται δωδεκαετής (αρ. 12), αρχομένης από 1.7.2018 και ληγούσης την 30.6.2030.

5. Κάθε πλειοδότης προσερχόμενος να πλειοδοτήσει οφείλει να προσκομίσει φερέγγυο κατά την κρίση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εγγυητή, ο οποίος συνυπογράφει το Πρακτικό της δημοπρασίας του τελευταίου πλειοδότη και το μισθωτήριο συμβόλαιο.

6. Ο μισθωτής καταθέτει ως εγγύηση, το αργότερο μισή ώρα προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, δηλαδή έως τις 9.30 π.μ. της 24.6.2018, το 1/10 της όλης προσφοράς του για την δωδεκαετία, η οποία παραμένει στο Ταμείο του Ιερού Ναού και συμψηφίζεται με το μίσθωμα του τελευταίου μισθωτικού έτους.

7. Κατά την κατάρτιση του συμφωνητικού μισθώσεως ο μισθωτής θα καταβάλλει ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της μισθώσεως χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα, το οποίο θα παραμένει στο Ταμείο του Ιερού Ναού και θα επιστραφεί ατόκως στο μισθωτή με την λήξη της μισθώσεως και εφ’ όσον τηρηθούν οι όροι της. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος ώστε να ισούται πάντοτε με δύο μηνιαία μισθώματα.

8. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Ιερό Ναό την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στις εγκαταστάσεις του, εάν δε αυτός εκτελέσει κάποιο έργο, για την προσφορότερη απόδοση της εργασίας του κατά την διάρκεια της μισθώσεως, το έργο αυτό βαρύνει μονομερώς τον μισθωτή, άνευ δικαιώματος αποζημιώσεως από τον Ιερό Ναό, εφ΄ όσον δε πρόκειται για μόνιμο έργο, αυτό θα παραμείνει, μετά την αποχώρηση του μισθωτή κατά την λήξη της δωδεκαετίας, προς όφελος του μισθίου ακινήτου χωρίς αυτονόητα δικαίωμα αποζημίωσης, και ο μισθωτής δεν δικαιούται να αφαιρέσει κάτι από τα υλικά του έργου, ή και έργα τα οποία αποβαίνουν προς όφελος του Ιερού Ναού, καθώς και κάθε άλλη σχετική βελτίωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο μίσθιο από τον μισθωτή.

9. Εάν ο τελευταίος πλειοδότης, μετά την έγκριση της Δημοπρασίας, αρνηθεί να προσέλθει για την σύνταξη του μισθωτηρίου Συμβολαίου, εκπίπτει των εκ της δημοπρασίας δικαιωμάτων του, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος και για λογαριασμό αυτού, καταπίπτει δε υπέρ του εκμισθωτή η κατατεθείσα εγγύηση.

10. Ο μισθωτής κατά την λήξη της δωδεκαετίας (ἀρ. 12) οφείλει να είναι έτοιμος προς αναχώρηση, άνευ ετέρας ειδοποιήσεως του Ιερού Ναού.

11. Εάν κατά το χρονικό διάστημα της μισθώσεως ο μισθωτής καθυστερήσει το κατά μήνα μίσθωμα προς τον Ιερό Ναό λόγω αδιαφορίας ή κάποιου άλλου λόγου, λύεται η μίσθωση άνευ δικαστικών μέσων και ο Ιερός Ναός προβαίνει σε νέα μίσθωση, σε χρονικό διάστημα δύο (αρ. 2) μηνών από την ημερομηνία λύσεως της μισθώσεως.

12. Η χρήση του μισθίου θα είναι σύμφωνη με την ορθόδοξη διδασκαλία και το εκκλησιαστικό ήθος της Εκκλησίας μας, και κατά την λήξη της μισθώσεως τυχόν φθορές πέρα των φυσιολογικών θα αποκαθίστανται από τον μισθωτή. Τα τέλη χαρτοσήμου θα βαρύνουν τον μισθωτή. Οι λογαριασμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, υδρεύσεως, κ.λπ. θα ευρίσκονται στο όνομα του μισθωτή.

13. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως, αυτό δε θα αναπροσαρμόζεται μετά τα δύο (αρ. 2) πρώτα έτη του συμβολαίου, δηλαδή από 1.7.2020 κατά 3% ετησίως.

14. Όποιος συμμετάσχει στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται, υπογράφοντας την παρούσα διακήρυξη.

15. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση-αλλαγή των παρόντων όρων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού και την τελική έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

Περίληψη της παρούσης διακηρύξεως θα δημοσιευθεί στον Χιακό τύπο, στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ι. Ναού Αγίου Ευστρατίου Θυμιανών και θα αναγνωσθεί στον Ιερό Ναό.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ