Εκτύπωση

GRAFEITUPOU

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου διακηρύσσει τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση οικοπέδου ευρισκομένου τη θέση Μπαργιώτης Νεοχωρίου, εκτάσεως 3.918 τ.μ. και αντικειμενικής αξίας 74.872,98 ευρώ, με τους παρακάτω όρους:

1. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Ιερού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου την Κυριακή 24 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00, ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημέρα και ώρα δεν προσέλθει πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 31 Αυγούστου 2018 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

2. Τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ, η δε πρώτη προσφορά θα πρέπει να είναι, κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού.

3. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας κάθε προσφορά θα διατυπώνεται προφορικά από τους συμμετέχοντες, θα είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδότη και θα καταγράφεται στο πρακτικό της δημοπρασίας, το οποίο θα υπογράφεται από τον τελικό πλειοδότη και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

4. Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αμέσως προηγούμενη κατά ποσοστό τουλάχιστον 2%.

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται τουλάχιστον 30 λεπτά προ της ενάρξεως του διαγωνισμού η καταβολή της απαιτούμενης κατ’ αρθ 16 παρ 5 εγγυήσεως. Με τη λήξη της δημοπρασίας το ποσό της εγγύησης θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, κατακρατείται δε η καταβληθείσα εγγύηση του εκάστοτε τελικού πλειοδότη και συμψηφίζεται με το τίμημα της προσφοράς του.

6. Η έγκριση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Οινουσσών και κατόπιν αυτών ειδοποιείται ο πλειοδότης ώστε να προβεί στις απαιτούμενες από πλευράς του ενέργειες για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου.

7. Σε περίπτωση αρνήσεως του πλειοδότη να προβεί στη σύνταξη του συμβολαίου ή να καταβάλει το τίμημα καταπίπτει υπέρ του Ιερού Ναού η κατατεθείσα εγγύηση, ως ποινική ρήτρα.

8. Το τίμημα θα εξοφληθεί με την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό του ΙΝ. Εφόσον ο τελικός πλειοδότης δε δύναται να εξοφλήσει το προσφερθησόμενο τίμημα ολοσχερώς με την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας θα δίδεται σε αυτόν η δυνατότητα τμηματικής εξοφλήσεως σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, ανερχόμενη σε ποσοστό 40% του συνολικού τιμήματος, θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμβολαίου, η δεύτερη, ανερχόμενη σε ποσοστό 30% του τιμήματος θα καταβληθεί εντός έτους από την υπογραφή του συμβολαίου και η τρίτη ανερχόμενη σε ποσοστό 30% του τιμήματος θα καταβληθεί εντός δύο ετών από την υπογραφή του συμβολαίου. Στο σημείο αυτό γίνεται ειδική μνεία ότι η καταβληθείσα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του αρθ. 16 του Κανονισμού 8/1979, εγγύηση του τελευταίου πλειοδότη θα συμψηφίζεται με την κατά τα ως άνω τελευταία δόση εξόφλησης του τιμήματος.

9. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα συνταχθεί από συμβολαιογράφο επιλογής του τελικού πλειοδότη το αργότερο εντός δύο μηνών από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

10. Άπασες οι δαπάνες που αφορούν τη σύνταξη του συμβολαίου, φόρους μεταβίβασης, αμοιβές συμβολαιογράφου ή/και δικηγόρου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

11. Η παρούσα προκήρυξη, για λόγους δημοσιότητας, τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται έξω από την είσοδο του Ιερού Ναού, αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως (www.imchiou.gr) και περίληψή της δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα της Χίου.

12. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την κ. Ουρανία Μ. Τώρα(Ταμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου) στο τηλέφωνο 6944254557. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μέχρι και δύο ημέρες πριν τη δημοπρασία.

Χίος, 23 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου