Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

GRAFEITUPOU

1. Ο Αντιφυματικός Αγών Χίου έχει στην κυριότητά του ένα ακίνητο επιφανείας 226 τμ περίπου το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Χίου στη Λεωφόρο Αιγαίου αριθ 110 και το οποίο εχρησιμοποιείτο μέχρι σήμερα ως ξενοδοχείο (ενοικιαζόμενα δωμάτια).

2. Το Ίδρυμα, όπως νομίμως εκπροσωπείται, θα εκμισθώσει το ως άνω ακίνητο για οκτώ (8) έτη, με δυνατότητα παρατάσεως μέχρι και οχτώ ακόμη έτη κατόπιν σχετικής αιτήσεως εκ μέρους του μισθωτή. Έναρξη της μίσθωσης ορίζεται η 1η Μαίου 2019 και λήξη η 30η Απριλίου 2027. Το ακίνητο θα εκμισθωθεί δια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας η οποία θα λάβει χώρα την 13η Απριλίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Ιερού Ναού Αγίων Μηνά Βίκτωρος και Βικεντίου (Μητροπολιτικού Ναού Χίου) στην οδό Σκυλίτση αριθ 10, ενώπιον της ήδη ορισθείσας για το σκοπό αυτό «Επιτροπής Δημοπρασίας». Σε περίπτωση που στη δημοπρασία δεν προσέλθουν υποψήφιοι πλειοδότες, αυτή θα επαναλαμβάνεται μετά μία εβδομάδα (20 Απριλίου 2019) στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

3. Η ανακοίνωση της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από τη διενέργειά της.

4. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ως μηνιαίο μίσθωμα.

5. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται τις πρώτες πέντε ημέρες εκάστου μισθωτικού μήνα. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή ή σχετικό παραστατικό Τραπέζης, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

6. Στη Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα εφόσον το αργότερο τριάντα λεπτά προ της ενάρξεως της δημοπρασίας α) έχουν προσκομίσει στην Επιτροπή Δημοπρασίας αποδεικτικά της ασφαλιστικής και φορολογικής τους ενημερότητας και β) έχουν καταβάλει εις χείρας της Επιτροπής Δημοπρασίας, Τραπεζική Επιταγή ποσού 1.000 ευρώ εκδοθείσα σε διαταγή του Ιδρύματος με την επωνυμία «Αντιφυματικός Αγών Χίου» που εδρεύει στη Χίο και έχει ΑΦΜ 800312789. Το ποσό αυτό θα αποτελεί εγγύηση αφενός μεν για τη σύμφωνη με τους όρους συμμετοχή του υποψηφίου μισθωτή στη δημοπρασία, αφετέρου δε για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης. Η κατά τα ως άνω προκαταβληθείσα εγγύηση θα επιστραφεί σε όλους τους συμμετέχοντες αμέσως μετά το πέρας της δημοπρασίας, πλην του τελευταίου πλειοδότη-μισθωτή ο οποίος θα αναλάβει το ποσό αυτό ατόκως, αμέσως μετά τη λήξη της μίσθωσης και την ακριβή εκπλήρωση όλων των όρων αυτής. Η εγγύηση αυτή δεν θα μπορεί να συμψηφίζεται με μισθώματα ή τυχόν οφειλές του μισθωτή έναντι του Δήμου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΧ κλπ ως και πάσης άλλης τυχόν οφειλής προς τρίτο που πηγάζει από τη χρήση του μισθίου.

7. Το μίσθιο χρησιμοποιείτο μέχρι σήμερα ως επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων. Αλλαγή της ως άνω χρήσεως θα επιτρέπεται, πλην όμως οι δαπάνες για την αλλαγή αυτή θα βαρύνουν το μισθωτή. Εκ νέου αλλαγή (της αναφερόμενης στο μισθωτήριο συμφωνητικό) χρήσεως του μισθίου, θα επιτρέπεται μόνο με τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή και θα διενεργείται και πάλι με δαπάνες του μισθωτή.

Η ολική ή μερική υπομίσθωση του μισθίου ή η με οποιοδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους, θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητής εγγράφου συναινέσεως του εκμισθωτή. Από την υποχρέωση της εγγράφου συναινέσεως θα εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραχωρήσεως δωματίων στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας του μισθωτή όπως πχ η παραχώρηση δωματίων μέσω της οικονομίας του διαμοιρασμού, η παραχώρηση δωματίων σε τουριστικούς πράκτορες για την κατάλυση των πελατών τους κλπ.

8. Επισκευές στο μίσθιο, θα διενεργούνται μόνο από το μισθωτή και κατόπιν εγγράφου ενημερώσεως του εκμισθωτή. Θα απαγορεύεται ο μισθωτής να πραγματοποιεί τροποποιήσεις ή μεταβολές χωρίς να έχει λάβει τις εκάστοτε απαιτούμενες από τις αρμόδιες αρχές άδειες. Ο εκμισθωτής καθ’ όλη την διάρκεια της μισθώσεως δεν θα υποχρεούται εις τη διενέργεια επισκευών στο μίσθιο έστω κι αν αυτές οφείλονται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρω βία.

9. Ο μισθωτής θα υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου. Θα ευθύνεται για τις φθορές και βλάβες που θα γίνουν σ' αυτό από τον ίδιο, ή από προστηθέντα απ’ αυτόν πρόσωπα ή υπαλληλικό προσωπικό, εκτός αν οφείλονται στην συνήθη χρήση του.

10. Ο μισθωτής θα υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό, να το χρησιμοποιεί με τρόπο που να μην ενοχλεί την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των λοιπών ενοίκων της ίδιας οικοδομής.

11. Ο μισθωτής θα υποχρεούται να επιτρέπει στον εκμισθωτή ή σε αντιπρόσωπό του την επίσκεψη του μισθίου μία φορά κάθε μήνα για να διαπιστώνει την καλή και σύμφωνη με τους όρους της μίσθωσης χρήση του. Στην επίσκεψή του αυτή θα μπορεί να συνοδεύεται από εμπειροτέχνη ή πραγματογνώμονα για να εξακριβώσει τις τυχόν φθορές ή μεταβολές του μισθίου.

12. Ο μισθωτής θα υποχρεούται να καταβάλει εμπρόθεσμα τους δημοσίους και δημοτικούς φόρους και τέλη καθαριότητος, αποχετεύσεως, φωτισμού κλπ, που βαρύνουν το μίσθιο και τη δαπάνη για την ηλεκτροδότηση και ύδρευση του μισθίου. Το τέλος χαρτοσήμου που σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 3,6% επί του μηνιαίου μισθώματος θα βαρύνει το μισθωτή.

13. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής θα υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται στην αποζημίωσή του. Βελτιώσεις που θα έχουν τυχόν γίνει στο μίσθιο, θα παραμένουν επ’ ωφελεία αυτού. Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση του μισθίου ο εκμισθωτής θα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την με δαπάνες του μισθωτή επαναφορά του μισθίου στην πρότερη κατάστασή του.

14. Εάν η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος ή και οποιουδήποτε άλλου τέλους βαρύνει το μίσθιο υπερβεί τις 30 ημέρες, τότε ο εκμισθωτής θα δικαιούται να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την μίσθωση και να ζητήσει την κατά το νόμο απόδοση της χρήσεως του μισθίου.

15. Η σιωπηρή αναμίσθωση ή η σιωπηρή παράταση του χρόνου της μίσθωσης αποκλείεται απολύτως και για κανένα λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση του χρόνου της μίσθωσης ή για οποιαδήποτε αιτία τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά την λήξη της μίσθωσης. Το ποσόν που τυχόν θα εισπραχθεί από τον εκμισθωτή κατά τον χρόνο αυτό θα θεωρείται ότι του καταβλήθηκε λόγω αποζημίωσης της για την μη εμπρόθεσμη παράδοση του μισθίου. Ρητή ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης δεν θα τεκμαίρεται και αν ακόμη εκμισθωτής χαρακτήρισε σε απόδειξη που αφορά χρόνο μετά τη λήξη της μίσθωσης το ποσόν ως μίσθωμα.

16. Ο μισθωτής θα δύναται να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο και έξω από το μίσθιο καταστήματα πινακίδα η οποία θα υποδηλώνει την δραστηριότητα του συγκεκριμένου καταστήματος την οποία θα αφαιρέσει μετά την λήξη της μισθώσεως.

17. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μίσθωσης, θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από τον εκμισθωτή των δικαιωμάτων του, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη δεν σημαίνει παραίτηση του από αυτό του το δικαίωμα.

18. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης θα παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την μίσθωση και να επιδιώξει την απόδοση της χρήσης του.

19. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εφαρμογή του μισθωτηρίου συμφωνητικού, όπως και κάθε διένεξη που προκύπτει από για την μίσθωση αυτή, θα υπάγεται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου Χίου.

20. Εάν ο τελευταίος πλειοδότης, δεν προσέλθει την αμέσως επόμενη του διαγωνισμού ημέρα ή αρνείται να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως, η προκαταβληθείσα εγγύηση των χιλίων ευρώ θα καταπέφτει υπέρ του εκμισθωτή και εν συνεχεία θα προσκαλείται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά πλειοδότης και εφόσον δεν προσέλθει αυτός θα προσκαλείται ο αμέσως επόμενος κ.ο.κ. Εφόσον δεν προσέλθει κανείς εκ των πλειοδοτών θα διενεργείται νέα δημοπρασία.

21. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί πλειοδότης κατά την αρχικώς ορισθείσα ημέρα και ώρα, η δημοπρασία θα επαναλαμβάνεται μετά από επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της διακηρύξεως.

22. Κάθε τυχόν ένσταση από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για παραβίαση των όρων ή όρου της διακηρύξεως κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφαίνεται τελεσιδίκως για τυχόν ενστάσεις, αιτήσεις και άλλα σχετικά θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την διάρκεια της δημοπρασίας.

23. Η αθέτηση οιουδήποτε όρου έχει συσταθεί υπέρ του Ιδρύματος στις ανωτέρω δικαιοπραξίες συνεπάγεται την ακυρότητα αυτών, την οποία (ακυρότητα) μόνον το Ίδρυμα μπορεί να επικαλεστεί. Εάν κηρυχθεί άκυρη η δικαιοπραξία δεν υπάρχει δικαίωμα αποζημιώσεως οιουδήποτε τρίτου (δι’ εγέρσεως αγωγής) κατά του Ιδρύματος.

24. Εκ της δημοπρασίας ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ όσοι δεν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι καθώς και όσοι τελούν σε αντιδικία ή οφείλουν χρήματα στο Ίδρυμα.

25. Αρμόδια για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δημοπρασία είναι η «Επιτροπή Δημοπρασίας» η οποία αποτελείται από τους:

α) Γεώργιο Μπελέγρη Αντιδήμαρχο Χίου , β) Κωνσταντίνο Βεργίνα Αντιπρόεδρο της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπεία Δήμου Χίου, γ) Αναστάσιο Κώσταλο Διευθυντή Καταστήματος Εθνικής Τραπέζης

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ