Τρίτη
17 Μαΐου

Ανδρονίκου, Ιουνίας αποστόλων, Αθανασίου Χριστιανουπόλεως

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 1
Κυριακή 13 Ἰανουαρίου 2013
Μετά τά Φῶτα (Ἐφεσ. δ΄7-13)

«Ἑνί ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις»

Σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού ἡ Ἐκκλησία τελεῖ τήν ἀπόδοσι τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, εἶναι εὐκαιρία νά ποῦμε δύο λόγια γιά τά προσωπικά θεοφάνεια.

Ἐκεῖνο πού κάνει τόν ἄνθρωπο Χριστιανό καί τοῦ φανερώνει τόν Θεό στήν προσωπική του ζωή εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἡ Χάρις αὐτή, ὅπως τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀνάγνωσμα, δόθηκε καί δίδεται στόν κάθε ἄνθρωπο. Ποῦ ὅμως καί πῶς μεταδίδεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο;

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ προσφέρεται μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί διά μέσου τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τό ἅγιο Βάπτισμα. Στό ἱερώτατο αὐτό Μυστήριο μᾶς δίδεται προσωπικά ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί εἶναι ἡ κορυφαία ἐκείνη στιγμή πού ὁ Τριαδικός Θεός φανερώνεται στήν προσωπική μας ζωή. Πραγματικά. Κατά τό Ἅγιο Βάπτισμα, ὁ Θεός Πατέρας μᾶς ὁδηγεῖ ἀπό τό σκοτάδι στό Φῶς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ντύνει τήν ψυχοσωματική γυμνότητά μας («ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε») καί τό Ἅγιον Πνεῦμα σφραγίζει τό σῶμά μας, (πρόκειται γιά τή στιγμή πού ὁ ἱερεύς σφραγίζει σταυροειδῶς τά κύρια μέρη τοῦ σώματος τοῦ βαπτιζομένου μέ Ἅγιο Μύρο – σύμβολο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λέγοντας: «σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου»).

Τό ἴδιο, ἐπίσης, ἰσχύει καί γιά τή συμμετοχή μας στά ἄλλα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς μεταδίδουν προσωπικά τή σωτήρια Χάρι τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Μέ τή συμμετοχή μας στό ἁγιώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον». Κατά τή στιγμή μάλιστα τῆς θ. Μεταδόσεως οἱ πιστοί πρέπει νά λένε τό ὄνομά τους. Τό νόημα εἶναι, ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Χριστοῦ παρέχεται σέ ἕνα συγκεκριμένο πρόσωπο. Καί ὁ χριστιανός πού κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων συμμετέχει καί κοινωνεῖ, μυστηριακά καί μυστικά, στή ζωή τῆς Παναγίας Τριάδος. Ἡ θ. Εὐχαριστία εἶναι τό ἱερό Μυστήριο, χάρις στό ὁποῖο ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ μεταβάλλεται σέ συνεχιζόμενα Θεοφάνεια.

Στό ἱερό, ἐπίσης, Μυστήριο τοῦ Γάμου, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος παρίσταται, «ὡς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας», καί μεταδίδει τή Χάρι Του καί τήν εὐλογία του στούς νεονύμφους, ὀνομαστικά στόν καθένα καί στούς δύο μαζί. Ὅπου δέ ὁ Κύριος, ἐκεῖ καί ἡ Ἁγία Τριάς.

Μέ τή Χάρι τοῦ Χριστοῦ πού παίρνει ὁ χριστιανός φωτίζεται ὁ ἴδιος, γίνεται ὅμως καί φῶς γιά τούς ἄλλους, μεταδίδοντας τό φῶς τῆς ἀληθείας καί τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ στό περιβάλλον του.

Τό πνευματικό σκοτάδι εἶναι, δυστυχῶς, σήμερα πυκνό ۠ ἁπλωμένο σέ μεγάλη ἔκτασι, ἐπικρατεῖ σέ πολλά ἀνθρώπινα περιβάλλοντα καί τυλίγει ἀναρίθμητες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις: Στούς κύκλους τῆς ἐργασίας, τῆς σπουδῆς, τῆς ἐκπαίδευσης, τῆς διοίκησης, τῆς ψυχαγωγίας καί ἐνημέρωσης ὑπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι πού βρίσκονται στό σκοτάδι. Ἴσως εἶναι «βαπτισμένοι χριστιανοί». Ἔχουν, ὅμως, παραμελήσει τό χάρισμα καί ἡ φωτιά τοῦ Θεοῦ ἔχει σβήσει μέσα τους. Ἔτσι, δέν εἶναι δύσκολο νά συναντήσει κανείς σήμερα στό κοντινό ἤ εὐρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του ἀνθρώπους χωρίς πίστι στόν Θεό (ἀθέους) ἤ πού ἀρνοῦνται κάθε σχέσι μέ τή θρησκεία (ἀθρήσκους) ἤ τήν Ἐκκλησία (ἀδιάφορους καί ψυχρούς). Σ’ αὐτούς πρέπει νά προστεθοῦν καί ὅσοι ἀπό ἄγνοια ἤ προκατάληψι ἤ σκανδαλισμό μένουν μακρυά ἀπό τή χριστιανική πίστι καί ζωή, καθώς καί ἐκείνους πού συνειδητά ἤ ἀσυναίσθητα, ἐντάσσονται στίς αἱρετικές παραφυάδες. Σκοτάδι, πολύ σκοτάδι, ὑπάρχει στόν αἰώνα καί τόν πολιτισμό τῶν Φώτων!

Καιρός, λοιπόν, νά φανοῦν τοῦ Χριστοῦ τά φῶτα. Στά σταυροδρόμια τῆς ζωῆς τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων νά σταθοῦν φωτισμένοι, χαριτωμένοι, ἀναστημένοι ἄνθρωποι. Δηλαδή χριστιανοί πραγματικοί, πού μέ τό φῶς τοῦ ἁγίου παραδείγματος θά λάμψουν «ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων» (Ματθ. ε΄16). Ἄν ὁ ψυχρός, ὁ χλιαρός ἤ νεκρός «χριστιανός» ἀποτελεῖ τή μεγαλύτερη ἀποτυχία τοῦ κόσμου, ὁ θερμός, ὁ ζηλωτής καί ὁ ζωντανός χριστιανός ἀποδεικνύεται τό μεγαλύτερο «φῶς τοῦ κόσμου», ὅπως εἶπεν ὁ Κύριος (Ματθ. ε΄14).

Ἀδελφοί μου! Τό σκοτάδι μᾶς κυκλώνει ἀπό παντοῦ. Ἄλλη λύσις δέν ὑπάρχει: Ἀνάψτε τά φῶτα! Ἄς γίνωμε φῶς, ἀλήθεια καί ζωή – πραγματικά Θεοφάνεια – στή ζωή τῶν ἀνθρώπων τῆς σκοτεινῆς ἐποχῆς μας. ΑΜΗΝ!


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ