Τρίτη
17 Μαΐου

Ανδρονίκου, Ιουνίας αποστόλων, Αθανασίου Χριστιανουπόλεως

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ριθμός  14
Κυριακή Ε΄τν Νηστειν
21 πριλίου 2013
(βρ. θ΄ 11-14)

«Τό αμα το Χριστο...καθαριε τήν συνείδησιν μν πό νεκρν ργων»

πάρχει, γαπητοί μου δελφοί, κάτι βασικό καί οσιαστικό γιά τόν νθρωπο, πού ποχή μας καί τεχνικός πολιτισμός της δέν μπορε οτε θά μπορέσει ποτέ νά το προσφέρει. Πρόκειται γιά τόν ψυχικό καθαρμό, τή λύτρωσι πό τήν νοχή τς μαρτίας. Ατό εναι καί θά εναι ποκλειστικό ργο το ησο Χριστο γιά λους τούς νθρώπους λων τν ποχν. Γι’ατή τήν ποκλειστικότητα μς μιλάει στή σημερινή περικοπή πόστολος Παλος.

Πανάρχαιος καί πανανθρώπινος ὁ πόθος τοῦ ψυχικοῦ καθαρμοῦ καί τῆς λυτρώσεως ὁδηγοῦσε τούς ἀνθρώπους σέ αἱματηρές θυσίες καί ὁλοκαυτώματα. «Τό αἷμα ταύρων καί τράγων» ἔρρεε σάν ποτάμι στούς βωμούς καί τά θυσιαστήρια τῆς γῆς. Καί ὅμως οἱ ποταμοί αὐτοί τῶν αἱμάτων δέν κατώρθωναν νά καθαρίζουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν ψυχικό μολυσμό τῆς ἁμαρτίας.

Τό αἷμα ὅμως τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἐκεῖνο πού καθάρισε ὁριστικά καί γιά πάντα τόν ἄνθρωπο ἀπό τό ρύπο τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός «πρόσφερε τόν ἑαυτό Του σάν ἄμωμο θῦμα στόν Θεό» καί μέ τή θυσία Του αὐτή, μέ τό δικό Του αἷμα, ἐξασφάλισε «αἰώνια λύτρωσι» στό ἀνθρώπινο γένος.

Σάν ἄνθρωποι, ἀδύνατοι ἴσως, ἔχουμε καί μεῖς τήν ψυχή καί τή συνείδησί μας μολυσμένη καί τραυματισμένη ἀπό πονηρές καί ἁμαρτωλές πράξεις. Ἴσως καί ἡ δική μας ψυχή νά εἶναι αἰχμαλωτισμένη ἀπό κάποιο πάθος, ἀπό κάτι πού εἶναι ἀντίθετο πρός τό νόμο καί τό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί γι’ αὐτό νοιώθουμε ἔνοχοι καί ὑπεύθυνοι. Μερικοί νομίζουν ὅτι οἱ διασκεδάσεις, τά ταξίδια, ἡ ἀπασχόληση μέ τήν τέχνη, τή μουσική κ.λ.π., ὅτι ὅλα αὐτά μποροῦν νά τούς ἀπαλλάξουν ἀπό τούς τρομερούς ἐλέγχους τῆς συνειδήσεως ὅτι μποροῦν νά τούς κάνουν νά λησμονήσουν τό κακό ἤ τό ἔγκλημα πού ἔκαναν...Μεγάλη πλάνη!  Γιατί ὁποιαδήποτε πόρτα καί ἄν κτυπήσουμε, δέν πρόκειται ν’ ἀνοίξει γιά νά μᾶς χαρίσει τήν ἐλευθερία ἀπό τό δεσμωτήριο τῆς συνειδήσεως. Κανείς καί τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς γλυτώσει ἀπό τό ψυχικό μας μαρτύριο.

Μόνον Ἕνας μπορεῖ νά μᾶς λυτρώσει πραγματικά. Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἐσταυρωμένος. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος βεβαιώνει τούς χριστιανούς: «λυτρωθήκαμε μέ τό τίμιο αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού θυσιάσθηκε σάν ἀρνί ἄσπιλο καί ἀμόλυντο» (Α΄Πέτρ. α΄ 19). Δέν ἀρκεῖ ὅμως ν’ ἀκούσουμε τή διακήρυξη τῆς ἀποκλειστικότητος τοῦ Χριστοῦ στό ἔργο τῆς λυτρώσεως.

Χρειάζεται καί ἡ ἀποφασιστική πορεία στίς πηγές τοῦ καθαρμοῦ. Ὅλοι τίς γνωρίζουμε. Εἶναι τά ἱερά Μυστήρια πού μᾶς χάρισε ἡ ἀγαθότητα κάι ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μας. Τά ἱ. Μυστήρια παρέχουν τόν ψυχικό καθαρμό καί τή λύτρωσι, γιατί ἀντλοῦν τή χάρι καί τή δύναμι ἀπό τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ἔτσι, τό Ἅγιο Βάπτισμα καθαρίζει καί ἀπαλλάσσει τόν βαπτιζόμενο ἀπό κάθε ἐνοχή καί τόν ἀναγεννᾶ πνευματικά. Τό ἱ. Μυστήριο τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως εἶναι τό δεύτερο βάπτισμα, ἡ πνευματική κολυμβήθρα, πού καθαρίζει καί πάλι τήν ψυχή ἀπό ἁμαρτίες πού κάνει ὁ ἄνθρωπος μετά τό Βάπτισμα. Καί στό ἁγιώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὁ πιστός κοινωνεῖ «τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».

Στά ἱερά αὐτά Μυστήρια πρέπει νά μετέχουμε συχνά γιά νά λυτρωθοῦμε οὐσιαστικά καί πραγματικά. Κανένας λόγος καί κανένας δισταγμός δέν πρέπει νά μᾶς κρατᾶ μακριά ἀπό αὐτές τίς πηγές τοῦ καθαρμοῦ καί τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως.

Ἡ συμμετοχή στά ἱ. Μυστήρια εἶναι ἀπαραίτητη καί γιά ἕναν ἄλλο σοβαρό λόγο. Διότι μᾶς ἀξιώνουν νά πλησιάζουμε καί νά λατρεύουμε τόν ἅγιο Θεό μας. «Εἰς τό λατρεύειν Θεῷ ζῶντι», ὅπως τονίζει ὁ Ἀπόστολος. Μόνο μέ καθαρμένη ψυχή καί ἅγια χείλη μποροῦμε νά προσεγγίζουμε καί νά ὑμνοῦμε τόν Θεό μας. Ἡ Μ. Ἑβδομάδα πλησιάζει. Πῶς θά ὑποδεχθοῦμε τόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ; Πῶς θά νοιώσουμε βαθιά τά Πάθη καί τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ μας; Μόνο «μέ καθαρές ψυχές καί ἀκηλίδωτα χείλη», ὅπως λέει ἕνας ὡραῖος ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς καθαρθοῦμε, λοιπόν, ἀδελφοί. ΑΜΗΝ!


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ