ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Περιέχει 11 Ἐπιστημονικάς μελέτας καί ἄρθρα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ἀφορῶντα εἰς τήν Κλασσικήν, Λατινικήν, Βυζαντινήν καί Νεοελληνικήν Φιλολογίαν.

 

ΛΟΓΟΙ

LOGOI

Περιέχει ὁμιλίας (εἰς τήν ἑλληνικήν καί ἀγγλικήν) τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, περί τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Φωτός εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν καί τήν θύραθεν Γραμματείαν.

Ἡ πρώτη ἐξεφωνήθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (24-3-2013).

 

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

APOLOGHTIKAΠεριλαμβάνει ἀπαντήσεις ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου θεολογίας σέ ἐρωτήματα, πού ἀφοροῦν κακοδοξίες τοῦ μυθιστορήματος «Κώδικας Da Vinci».

 

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΈΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1912-1913)

H DRASH TOY NAUTIKOUΕἰσήγηση κατά τήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913: Τό δεύτερο ‘21» (Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας), Στήν αἴθουσα Διαλέξεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 18 Μαΐου 2013.

Τό βιβλίο προλογίζει ὁ Ναύαρχος (ἐ. ἀ.) Κοσμᾶς Χρηστίδης Ἐπίτιμος Ἀρχηγός ΓΕΝ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ

DOKIMIAἈνθολογία κειμένων τοῦ ἀειμνήστου Χίου ἀκαδημαϊκοῦ καί καθηγητῆ τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Κωνσταντίνου Ἀμάντου μέ εἰσαγωγή, ἐπιλογή κειμένων καί ἐπιμέλεια τοῦ Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Στέργιου Φασουλάκη.

 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟ

YMNOS STON PROTOM STEFANOἩ Ἐκκλησία, καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἱστορικῆς ἐν τῷ κόσμῳ πορείας Της, ἐπέδειξεν ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διά τήν μελέτην καί τήν ἔρευναν εἰς τόν χῶρον τῆς Φιλολογικῆς Ἐπιστήμης. Κανών εἰς αὐτήν τήν πορείαν Της ὁ ἁγιογραφικός λόγος «Θεός ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὑτοῦ» (Σοφία Σειράχ λη΄, 6).

Οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν διά τῶν σπουδῶν καί τῶν κειμένων των ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι προέτρεπον τούς πιστούς εἰς τήν ἐνασχόλησιν αὐτήν, ἀλλά καί οἱ ἴδιοι ἀνεδείχθησαν ὑποδειγματικοί ἑρμηνευταί τῶν συγγραμμάτων τῆς παιδείας καί τῆς γνώσεως. Παραλλήλως εἰς τούς ἐκκλησιαστικούς χώρους καί κυρίως εἰς τάς Ἱεράς Μονὰς διεσώθησαν διά τῶν ἀντιγραφέων πλεῖστα κείμενα τῆς τε Ἱερᾶς καί τῆς Θύραθεν Γραμματείας.

Ὡς ἐκ τούτου, συνεκίνει καί συγκινεῖ καί ἡμᾶς ἡ ἐντρύφησις ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν εἰς τοιαύτας ἐπιστημονικάς ἐργασίας, ὡς ἡ Κριτική Ἔκδοσις κειμένων, ἴδιον κατ’ἐξοχήν τῆς Φιλολογικῆς Ἐπιστήμης.

Ἔχοντες τοῦτο ὑπ’ ὄψει προβαίνομεν εἰς τήν ἐπανέκδοσιν τῆς Κριτικῆς Ἐκδόσεως τοῦ «Ὕμνου εἰς τόν Πρωτομάρτυρα Στέφανον» τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, ἡ ὁποία ἐγένετο τό πρῶτον τό 1957 ὑπό τοῦ φοιτητοῦ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διονυσίου Δ. Ρούσσα, νῦν Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.

Ἡ παροῦσα ἔκδοσις ἀφιεροῦται εἰς τόν λόγιον Ἱεράρχην, διότι ἡ σύζευξις τῆς φιλολογικῆς του ἰδιότητος μέ τήν ἱερατικήν του διακονίαν ἐνέπνευσεν καί ἐσηματοδότησεν ἀπό τῶν φοιτητικῶν χρόνων καί τήν ἰδικήν μας πορείαν˙ἀφιεροῦται δέ ὡς δεῖγμα τοῦ σεβασμοῦ, τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐγνωμοσύνης εἰς τό Σεπτόν Πρόσωπόν του.

† Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΕΙΟΥ

PRAKTIKA EPIST HMRIDOS AG AGGELHΜέ τήν Χάρη καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ λη΄.6), ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐξέδωκεν τά Πρακτικά τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου διά τόν Ἅγιον Νεομάρτυρα Ἀγγελῆν τόν Ἀργεῖον τόν ἰατρόν, τόν ἐν Χίῳ ἀθλήσαντα, τό ὁποῖον διωργάνωσεν μέ τήν συμμετοχήν Ἀκαδημαϊκῶν, Πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν καί ἄλλων Ἐπιστημόνων τό σωτήριον ἔτος 2013, ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν άπό τοῦ σεπτοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ (3 Δεκεμβρίου 1813).

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Ἀπό τυπογραφικόν λάθος κατά τήν ἐκτύπωσιν τοῦ βιβλίου «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τοῦ Μαρτυρίου τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΕΙΟΥ τοῦ ἐν Χίῳ ἀθλήσαντος» ἀνεγράφη εἰς τήν σελ. 13, 3ην γραμμήν τοῦ κειμένου, ἡ ἡμερομηνία [3ην Δεκεμβρίου 1983] ἀντί τοῦ ὀρθοῦ 3ην Δεκεμβρίου 1813.

Ὁμοίως, τό ἴδιον κείμενον μεταφερθέν καί εἰς τό ὀπισθόφυλλον εἰς τήν 4ην παράγραφον, 3ην γραμμήν τοῦ κειμένου, ἔχει τό αὐτό λάθος. 

 

ΘΥΣΙΑ – ΔΟΞΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

THYSIA DOKSA ELEYTHERIAΜέ τήν Χάρη καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ λη΄.6), ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐξέδωκεν Ὁμιλία ἐκφωνηθεῖσα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων (30.4.2017) εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ Χίου, ἐπί τῇ 195ῃ ἐπετείῳ τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου τοῦ 1822, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.

Διατίθενται ἀπό τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς, τά δέ ἔσοδα θά διατεθοῦν ὑπέρ τῆς Φιλανθρωπικῆς καί Πνευματικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας (τηλ. 22710 43045. ἐσ. 2).

 

ΝΕΟΝ ΧΙΑΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ - Μνημειώδης Ἐπετειακή Ἔκδοσις

NEO XIAKO LEIMONARIOΜὲ τὴν Χάριν καὶ τὴν Εὐλογίαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προστασίαν τῆς καπετάνισσας Παναγίας τοῦ Μυρσινιδίου ἐξεδόθη καὶ ἐκυκλοφορήθη ἡ ὀγδόη ἔκδοσις τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου.

Πρόκειται γιὰ τὸ Ἐκκλησιαστικόν Βιβλίον τὸ ὁποῖον ἐξεδόθη γιὰ πρώτην φοράν τὸ 1819 στὴν Βενετίαν καὶ περιεῖχε συλλογές τῶν μεγάλων κολλυβάδων Πατέρων Ἁγίων Μακαρίου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καὶ Νικηφόρου τοῦ Χίου, οἱ ὁποῖοι ἐθεμελίωσαν κατά τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας τὸ φιλοκαλικόν τους κίνημα, ποὺ συνετέλεσε στὸν ρωμαίϊκον φωτισμόν καὶ τὴν χριστιανικήν ἀνάστασιν τοῦ ὑποδούλου Γένους.

Ἡ νέα ἔκδοσις, ἡ ὁποία συμπίπτει μὲ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν», ὑλοποιήθη μετά ἀπό συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν καὶ τοῦ κ. Γεωργίου Πιτσινέλη, Δρος τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἐπεμελήθη ἐπιστημονικῶς τὴν νέαν ἔκδοσιν. Σ' αὐτήν περιέχονται πλέον τῆς παλαιοτέρας ὕλης καὶ Ἀκολουθίες νεωτέρων Ἁγίων, καθώς καὶ νεώτερα ἐκκλησιαστικά κείμενα.

Πρόκειται γιὰ μίαν πνευματικήν, ἐπιστημονικήν καὶ ἐπετειακήν ἔκδοσιν, μὲ χορηγίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου, τὴν ὁποίαν οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ προμηθευθοῦν ἀπό τὸν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Ἐπιτροπάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου (6907908695) καὶ τὸν κ. Γεώργιον Ταναΐνην, Γραμματέα τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν (2271043045 ἐσ. 2).

Ἡ παρουσίασις τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ, ἐάν ὁ Θεός τὸ ἐπιτρέψῃ, τὸ ἀπόγευμα τῆς 8ης Αὐγούστου 2021 στὴν Ἱεράν Μονήν Μυρσινιδίου καὶ στὸ πλαίσιον τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν γιὰ τὸ 1821.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Back To Top