Παρασκευή
5 Μαρτίου

Ευλαμπίου μαρτύρων, Αρχελάου, Ιωάννου, Μάρκου οσίου


ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Περιέχει 11 Ἐπιστημονικάς μελέτας καί ἄρθρα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ἀφορῶντα εἰς τήν Κλασσικήν, Λατινικήν, Βυζαντινήν καί Νεοελληνικήν Φιλολογίαν.


 ΛΟΓΟΙ

Περιέχει ὁμιλίας (εἰς τήν ἑλληνικήν καί ἀγγλικήν) τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, περί τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Φωτός εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν καί τήν θύραθεν Γραμματείαν.

Ἡ πρώτη ἐξεφωνήθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (24-3-2013).


ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πε­ρι­λαμ­βά­νει ἀ­παν­τή­σεις ἐξ ἐ­πό­ψε­ως ὀρθοδόξου θεολογίας σέ ἐρωτήματα, πού ἀφοροῦν κακοδοξίες τοῦ μυθιστορήματος «Κώδι-κας Da Vinci».


Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΈΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1912-1913)

Εἰσήγηση κατά τήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913: Τό δεύτερο ‘21» (Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας), Στήν αἴθουσα Διαλέξεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 18 Μαΐου 2013.

Τό βιβλίο προλογίζει ὁ Ναύαρχος (ἐ. ἀ.) Κοσμᾶς Χρηστίδης Ἐπίτιμος Ἀρχηγός ΓΕΝ.


 ΠΟΛΙΤΙΚΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ

Ἀνθολογία κειμένων τοῦ ἀειμνήστου Χίου ἀκαδημαϊκοῦ καί καθηγητῆ τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Κωνσταντίνου Ἀμάντου μέ εἰσαγωγή, ἐπιλογή κειμένων καί ἐπιμέλεια τοῦ Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Στέργιου Φασουλάκη.


 ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟ

Ἡ Ἐκκλησία, καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἱστορικῆς ἐν τῷ κόσμῳ  πορείας Της, ἐπέδει-ξεν ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διά τήν μελέτην καί τήν ἔρευναν εἰς τόν χῶρον τῆς Φιλολογικῆς Ἐπιστήμης. Κανών εἰς αὐτήν τήν πορείαν Της ὁ ἁγιογραφικός λόγος «Θεός ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὑτοῦ» (Σοφία Σειράχ λη΄, 6).

Οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν διά τῶν σπουδῶν καί τῶν κειμένων των ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι προέτρεπον τούς πιστούς εἰς τήν ἐνασχό-λησιν αὐτήν, ἀλλά καί οἱ ἴδιοι ἀνεδείχθησαν ὑποδειγματικοί ἑρμηνευταί τῶν συγγραμμάτων τῆς παιδείας καί τῆς γνώσεως. Παραλλήλως εἰς τούς ἐκκλησιαστικούς χώρους καί κυρίως εἰς τάς Ἱεράς Μονὰς διεσώθησαν διά τῶν ἀντιγραφέων πλεῖστα κείμενα τῆς τε Ἱερᾶς καί τῆς Θύραθεν Γραμματείας.

Ὡς ἐκ τούτου, συνεκίνει καί συγκινεῖ καί ἡμᾶς ἡ ἐντρύφησις ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν εἰς τοιαύτας ἐπιστημονικάς ἐργασίας, ὡς ἡ Κριτική Ἔκδοσις κειμένων, ἴδιον κατ’ἐξοχήν τῆς Φιλολογικῆς Ἐπιστήμης.

Ἔχοντες τοῦτο ὑπ’ ὄψει προβαίνομεν εἰς τήν ἐπανέκδοσιν τῆς Κριτικῆς Ἐκδόσεως τοῦ «Ὕμνου εἰς τόν Πρωτομάρτυρα Στέφανον» τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, ἡ ὁποία ἐγένετο τό πρῶτον τό 1957 ὑπό τοῦ φοιτητοῦ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διονυσίου Δ. Ρούσσα, νῦν Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.

Ἡ παροῦσα ἔκδοσις ἀφιεροῦται εἰς τόν λόγιον Ἱεράρχην, διότι ἡ σύζευξις τῆς φιλολογικῆς του ἰδιότητος μέ τήν ἱερατικήν του διακονίαν ἐνέπνευσεν καί ἐσηματοδότησεν ἀπό τῶν φοιτητικῶν χρόνων καί τήν ἰδικήν μας πορείαν˙ἀφιεροῦται δέ ὡς δεῖγμα τοῦ σεβασμοῦ, τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐγνωμοσύνης εἰς τό Σεπτόν Πρόσωπόν του.

 Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΕΙΟΥ

Μέ τήν Χάρη καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ λη΄.6), ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐξέδωκεν τά Πρακτικά τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου διά τόν Ἅγιον Νεομάρτυρα Ἀγγελῆν τόν Ἀργεῖον τόν ἰατρόν, τόν ἐν Χίῳ ἀθλήσαντα, τό ὁποῖον διωργάνωσεν μέ τήν συμμετοχήν Ἀκαδημαϊκῶν, Πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν καί ἄλλων Ἐπιστημόνων τό σωτήριον ἔτος 2013, ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν άπό τοῦ σεπτοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ (3 Δεκεμβρίου 1813).

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Ἀπό τυπογραφικόν λάθος κατά τήν ἐκτύπωσιν τοῦ βιβλίου «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν  ἀπό τοῦ Μαρτυρίου τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΕΙΟΥ τοῦ ἐν Χίῳ ἀθλήσαντος» ἀνεγράφη εἰς τήν σελ. 13, 3ην γραμμήν τοῦ κειμένου, ἡ ἡμερομηνία [3ην Δεκεμβρίου 1983] ἀντί τοῦ ὀρθοῦ 3ην Δεκεμβρίου 1813.

Ὁμοίως, τό ἴδιον κείμενον μεταφερθέν καί εἰς τό ὀπισθόφυλλον εἰς τήν 4ην παράγραφον, 3ην γραμμήν τοῦ κειμένου, ἔχει τό αὐτό λάθος.Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ