Κυριακή
17 Ιανουαρίου

Αντωνίου του Μεγάλου, Αχιλλά οσίου, Γεωργίου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 13Μαρτίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν ὅτι, εἰς τό πλαίσιον τῶν προληπτικῶν μέτρων, τά ὁποῖα ἔν τινι βαθμῷ ὑποχρεούμεθα να λάβωμεν, προκειμένου νά συμβάλλωμεν εἰς τήν κατά τό δυνατόν μικροτέραν μετάδοσιν τοῦ νέου covid-19, μετά τήν τέλεσιν τῶν Ἱ. Μνημοσύνων κατά τήν περίοδον αὐτήν,  δέν θά ἀκολουθῆ δεξίωσις εἰς τάς Ἐνοριακάς αἰθούσας.

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ