ΝΕΟΝ ΧΙΑΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ

NEO XIAKO LEIMONARIO

Μὲ τὴν Χάριν καὶ τὴν Εὐλογίαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προστασίαν τῆς καπετάνισσας Παναγίας τοῦ Μυρσινιδίου ἐξεδόθη καὶ ἐκυκλοφορήθη ἡ ὀγδόη ἔκδοσις τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου.

Πρόκειται γιὰ τὸ Ἐκκλησιαστικόν Βιβλίον τὸ ὁποῖον ἐξεδόθη γιὰ πρώτην φοράν τὸ 1819 στὴν Βενετίαν καὶ περιεῖχε συλλογές τῶν μεγάλων κολλυβάδων Πατέρων Ἁγίων Μακαρίου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καὶ Νικηφόρου τοῦ Χίου, οἱ ὁποῖοι ἐθεμελίωσαν κατά τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας τὸ φιλοκαλικόν τους κίνημα, ποὺ συνετέλεσε στὸν ρωμαίϊκον φωτισμόν καὶ τὴν χριστιανικήν ἀνάστασιν τοῦ ὑποδούλου Γένους.

Ἡ νέα ἔκδοσις, ἡ ὁποία συμπίπτει μὲ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν», ὑλοποιήθη μετά ἀπό συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν καὶ τοῦ κ. Γεωργίου Πιτσινέλη, Δρος τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἐπεμελήθη ἐπιστημονικῶς τὴν νέαν ἔκδοσιν. Σ' αὐτήν περιέχονται πλέον τῆς παλαιοτέρας ὕλης καὶ Ἀκολουθίες νεωτέρων Ἁγίων, καθώς καὶ νεώτερα ἐκκλησιαστικά κείμενα.

Πρόκειται γιὰ μίαν πνευματικήν, ἐπιστημονικήν καὶ ἐπετειακήν ἔκδοσιν, μὲ χορηγίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου, τὴν ὁποίαν οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ προμηθευθοῦν ἀπό τὸν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Ἐπιτροπάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου (6907908695) καὶ τὸν κ. Γεώργιον Ταναΐνην, Γραμματέα τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν (2271043045 ἐσ. 2).

Ἡ παρουσίασις τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ, ἐάν ὁ Θεός τὸ ἐπιτρέψῃ, τὸ ἀπόγευμα τῆς 8ης Αὐγούστου 2021 στὴν Ἱεράν Μονήν Μυρσινιδίου καὶ στὸ πλαίσιον τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν γιὰ τὸ 1821.


Εκτύπωση   Email