ΨΗΦΙΣΜΑ

Programma

ΑΝΩΤΕΡΑ  ΕΝΟΡΙΑΚΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

                     ΔΗΜΟΥ  ΧΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἐν Χίῳ σήμερον τῇ 2ᾳ Δεκεμβρίου σωτηρίου ἔτους 2022 καὶ ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς «Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας Δήμου Χίου» ὑπό τὴν Προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Προεδρεύων ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸ σῶμα τὴν πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐκδημίαν τοῦ

Ἰατροῦ-Καρδιολόγου

Μιχαήλ  Μισαηλίδη

συνεργάτου καὶ ἐπί σειράν ἐτῶν Μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς «Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας Δήμου Χίου».

Τὸ Δ.Σ. ὁμοφώνως ψηφίζει:

α. Νὰ προστῇ εἰς τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν αὐτοῦ, καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος, Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, νὰ διαβιβάσῃ παραμυθητικάς εὐχάς εἰς τοὺς οἰκείους του.

β. Νὰ ἐπιδοθῇ τὸ παρόν εἰς τοὺς οἰκείους, καὶ

γ. Νὰ δημοσιευθῇ διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

Μεθ’ ὅ μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος ἐλύθη ἡ Συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Ἀκριβές ἀντίγραφον – 2.12.2022

Ὁ Πρόεδρος

Τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Ὁ Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν  Μ Α Ρ Κ Ο Σ


Εκτύπωση   Email