ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 930/304/11.04.2020 "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ἈΡΙΘ. 45156/Θ1/10.4.2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»

EgkykliaSimeiomata

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Ἀπριλίου 2020
Μνήμη Ἀντίπα ἐπισκόπου Περγάμου

         Πρωτ. 930
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 304

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ. 1711/766/10-4-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. 45156/Θ1/10.4.2020 Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων» καί ἐντελλόμεθα διά τήν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν ἐν αὐτῷ διαλαμβανομένων.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν


Εκτύπωση   Email