ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1645/731/04.09.2020 "ΠΕΡΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Ι.Σ.Ε.Ε. ὑπ’ ἀριθ. 4048/1651/3-9-2020"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Μνήμη Βαβύλα ἱερομάρτυρος

Πρωτ. 1645

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 731

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀριθ. 4048/1651/3-9-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῶν συνημμένων αὐτῷ, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.

Ἐ­πί δέ τού­τοις, ἐ­πι­κα­λού­με­νοι ἐ­φ’ ὑ­μᾶς τήν Χά­ριν τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, δι­α­τε­λοῦ­μεν με­τά πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ


Εκτύπωση   Email