ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1733/757/17.09.2020 "ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ - COVID 19"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 17ῃ  Σεπτεμβρίου 2020

Μνήμη Σοφίας & τῶν τέκνων αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης μαρτύρων

Πρωτ. 1733

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 757

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν     Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀριθ. 4200/1779/16-9-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί παρατάσεως ἰσχύος προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19)», διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

 


Εκτύπωση   Email