ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1735/759/18.09.2020 "ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 56344/14-9-2020 ΚΥΑ (Β΄3952/15-9-2020)"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ  Σεπτεμβρίου 2020

Μνήμη  Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης Κρήτης

Πρωτ. 1735

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 759

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀριθ. 4253/1792/18-9-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «ἈΠΟΣΤΟΛΉ ΤΗ͂Σ ὙΠ’ ἈΡΙΘ. Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 56344/14-9-2020 ΚΥΑ (Β΄3952/15-9-2020)», διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Εκτύπωση   Email