ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2051/924/04.11.2020 "ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 4ῃ  Νοεμβρίου 2020

Μνήμη Ἰωαννικίου ὁσίου τοῦ μεγάλου

Πρωτ. 2051

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 924

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱ. Ναῶν καί

Τάς Ἱεράς Μονάς

Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀριθ. 5003/2087/03-11-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Ἀναστολή φορολογίας τῶν δωρεῶν πρός τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Εκτύπωση   Email