Εκτύπωση

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Ἰανουαρίου 2021

Μνήμη Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ

Πρωτ. 114

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 55

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, διαβιβάζομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ.  192/84/15-01-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Περί τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 164 ΄΄Ἐκκλησιαστικά ἀρχεῖα, ἀρχεῖα τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἀρχεῖα Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων΄΄ τοῦ ν. 4610/2019», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ