ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Περί διοργανώσεως τοῦ ΙΔ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων» (20/3/2012)

Το Εγκύκλιο Σημείωμα σε αρχείο PDF

Πρωτ. 1402
Αθήνα 20ῇ Μαρτίου 2012
Διεκπ. 542
Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 5ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., ἀπεφάσισε τήν διοργάνωσιν τοῦ ΙΔ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ γενικόν θέμα προβληματισμοῦ : «Οἱ Λειτουργικές Τέχνες».

Ἡ διοργάνωσις τοῦ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἀνετέθη εἰς τήν Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως καί ὡς χρόνος διεξαγωγῆς αὐτοῦ ὡρίσθη τό χρονικόν διάστημα ἀπό 17ης ἕως 19ης Σεπτεμβρίου τρέχοντος ἔτους 2012, ὡς δέ τόπος αἱ κτιριακαί ἐγκαταστάσεις τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν.

Πρός τοῦτο καλοῦνται ὅπως συμμετάσχουν εἰς τό ἐν λόγῳ Λειτουργικόν Συμπόσιον δύο ἐκπρόσωποι ἐξ ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁρισθησόμενοι ὑπό τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, ἐκ τῶν ἐχόντων ἰδιαίτερον περί τήν Θείαν Λατρείαν ἐνδιαφέρον Κληρικῶν. Διό καί παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσητε ἡμῖν τά ὀνόματα τῶν Στελεχῶν τῆς καθ' ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τά ὁποῖα πρόκειται νά λάβουν μέρος εἰς τό ἐν λόγῳ Συμπόσιον, διά τήν ἔγκαιρον ρύθμισιν τῶν λεπτομερειῶν τοῦ προγράμματος.

Σημειωτέον, ὅτι ἑκάστη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θέλει ἐπιβαρυνθῆ διά τῶν ἐξόδων μετακινήσεως τῶν ἐκπροσώπων αὐτῆς, ἡ δέ Ἱερά Σύνοδος θά καλύψῃ τά τῆς διανυκτερεύσεως καί σιτίσεως αὐτῶν, τῇ συνδρομῇ καί χορηγίᾳ καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Εἰδικῶς διά τό θέμα τῆς διανυκτερεύσεως, ἀλλά καί διά πλείονας πληροφορίας, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τῆς Γραμματείας τῆς ὡς ἄνω Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς (τηλ. 210 7272245).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ


Εκτύπωση   Email